P. Guillem Vives: Costums de bona criança i remeis per a guardar la salut

Bm-1912-7.7


            ¿Que ha de evitar un al-lot quant va a l’escusat?

            No entrarhi si n’hi ha un altre, no soyar les parets o el trispol i no escriure lletres de cap classe.

 

            ¿Que no ha de fer un al·lot p’el carrer?

            Un al·lot p’el carrer no ha de fer renou, no ha de mascarar o pintar les parets, no ha de fer pesadures a·n els animals, no ha de fer mal·bé els abres dels pasetjos, ni les flors dels jardins i sobre tot no ha de tirar pedres, ni ha de de donar guerra ni ha de fer befa.

 

            ¿Que no está bé que fassa un al-lot en públic?

          Un al·lot en públic no s’ha de punyir el nas, ni jugar pegant sempentes an els seus companys, ni barayarse, ni dir noms ofensius ni insultar ni riurer-se dels vells i desgraciats, ni escupir en terra, ni molestar els forasters o turistes, encara que vagin ab un vestit estrany.

 

           ¿Está ben fet el saludar la bandera de la patria?

         No solament está ben fet, sino que es una costum establerta a totes les nacions civilisades i que tot-hom, petits i grans, hauríen d’observar sempre.

           

           ¿Quines coses perjudiquen la respiració?

           Perjudiquen la respiració la pols que s’alsa quant agrenen, l’ayre impur de tavernes, les cambres o dormitoris sensa espiray, l’olor de flors estantisses allá ont un dorm i els brasers dins quadres o sales tancades.

 

           ¿Que es lo que guarda la salut?

           El passetx per el camp, anar nets, no beure alcohol, no fumar sense necessitat, anar a jeure prest, i aixecarse dematí, anar a prendre el sol sovint, fer un poc de gimnasia i no tenir vicis.

 

          ¿Que hi ha que evitar dins una casa?

          No tenir els estatges acubats, sino oretjats, treure la homitat, no escupir en terra y menar nets els lloc-comuns, posant-hi un canó en forma de S. 

Comments