Ordinacions de Jaume II de Mallorca

Bm- 1300-7.5

(…)

            Ha ordonat lo senyor Rey que cascunes de les pobles sia de cent pobladors, e haia cascun[1] poblador un quarto de terra a edificar cases e don de cens a aquell de qui sera lo corto de la terra xviii diners e sia al vi.e de loisme.

             Item ha ordonat que si[2] lo dit stablidor tendra negun agrer, lo dit pati ho el dit quarto de terra de la dita poble siali tornat a cert cens covinent e asso meteix se entena en les altres quarterades qui seran de aquella condicio.

            Item ha ordonat quel dit stablidor ho stablidors deien donar carreres comunes a la dita poble, so es assaber, un destre e mig que son tres brasses rayals.

             Item ha ordonat que sien assignades a la dita poble sinch quarterades de terra a vinyes a fer e a orts e a lauro e aquestes quarteradas demunt dites sian estimades a covinent preu segons la valor e la condicio de la terra a vista e a coneguda dels ordonadors quel senyor Rey ha posats.

           Item ha ordonat quels dits ordonadors sien veedors sobre totes aygues e fonts que le dita poble haia mester, so es assaber, quen fassen fer satisfaccio e esmena a aquells quin pendran minva ne dan.

        Item ha ordonat que cascun del[3] pobladors puscha haver deu quarterades de garriga hon puga tenir son bestiar e siels tatxada la dita garriga a convinent cens a coneguda dels dits ordonadors e pugan haver a empriu los dits pobladors del lur bestiar ab los vehins qui ab ells pertiran ne termenaran axi com es de vehin a vehin, so es assaber, que ab sol meten lo lur bestiar en les garrigues dels vehins demunt dits e ab sol ne giten lo dit bestiar.

         Item ha ordonat que en les pobles hon no sera trobada aygua de fonts ne de pous quey sien fets aljups e basses e haien hi en ajuda lo ters de la cisa[4] de la lur parroquia.

         Item ha ordonat que sia feta ajuda de prestech[5] a aquells qui en la poble se vendran poblar[6] a cases afer so es assaber a aquells qui no hauran de que les puguen fer segons la forma devayl scrita.

        Item ha ordonat que tot poblador quis vendra poblar en les dites pobles deja pendre arreu de garriga e de laurar pres daquell que ja hi sera poblat.

         Item ha ordonat o declarat que tots aquells qui tendran a negun agrer terres ni laurons per alcuns senyors, so es assaber a quart ho a quint ho a tascha ho altres agrers semblants daquets maiors ho manors, e aquests demunt dits establiran ho hauran establit segons lordonament del senyor Rey a diverses persones les quals se vendran poblar[7] en les dites pobles, so es assaber a edificar cases ho orts, ho vinyes, quel dit stablidor don als dits acaptadors a cert cens de diners e no a negun agrer axi com li sera estimat per los ordonadors quel senyor Rey hia posats.

(…)


[1] Seguim Mut-Urgell. Alomar transcriu cascum.

[2] Seguim Mut-Urgell. Alomar omet si.

[3] Mut-Urgell transcriuen dels.

[4] Mut-Urgell transcriuen Cú[ri]a.

[5] Seguim Mut-Urgell. Alomar transcriu prestench.

[6] Seguim Mut-Urgell. Alomar transcriu se vendran a poblar.

[7] Seguim Mut-Urgell. Alomar transcriu se vendran a poblar.

Comments