Moderació feta pels honorables Jurats sobre els immoderats furs de vaixells i obres de vidre comú i de sosa

Bm-1453-7.3

             Noverint universi, Quod anno a nativitate Domini M.º CCCC.º quinquagesimo tercio, die videlicet mercurii vicesima septima mensis junii coram nobili el magnificis dominis Francisco de Erillio capitaneo et majordomo et Arnaldo de Viladamany et de Blanes militibus, consiliariis et locumtenent illustrissimi domini nostri Aragonum Regis ac gubernatore Regni Majoricarum et insularum Minoricarum et Evice regentibus, comparuit discretus Petrus Martorell notarius Majoricarum, sindicus et procurator Universitatis et Regni Majoricarum et presentavit eisdem nobili et magnificis dominis locumtenentibus regiis per Petrum Salt notarium et alterum ex scribis Curie Gubernacionis Majoricarum provisionem, ordinacionem et tatxacionem seriey sequentis.

            Com, per extirpar diversos abusos e excessos fets e comesos en los dies passats en la present ciutat e Regne per los vidriers venedors dels vexells de vidre e senyors de aquell, venents aquells dits vexells a molts grans e inmoderats fors e açò en gran dan e prejudici de la Universitat e habitadors del present Regne de Malorques, los honorables mossèn Jordi de sent Joan cavaler, misser Bonifaci Morro doctor en decrets, mossèn Joan Fuster, mossèn Berenguer Parera, mossèn Joan de Bas e mossèn Lorens Marsal, jurats l’any present de la Ciutat e Regne de Malorques, hagen fetes dels dits vexells de vidre e fors de aquells les tatxacions e moderacions daval escrites.

            Primo cascuna pessa de gots de vidre ros e comú de forma major, a raó de tres diners e de forma menor, a raó de dos diners.

            Item cascuna pessa de brocals comuns, a raó de sis diners.

            Item cascuna pessa de copes ab peu alt del dit vidre, a raó de deu diners.

            Item cascuna pessa de orinals, a raó de sis diners.

            Item cascuna pessa de les copes petites, a raó de quatre diners.

            Item cascuna pessa de les lantes, a raó de sis diners.

            Item cascuna pessa dels setrils petits, a raó de tres diners.

            Item cascuna pessa dels setrils majors, a raó de quatre diners.

            Item cascuna pessa dels salers, a raó de quatre diners.

            Item cascuna pessa de les ampolles comunes primes, a raó de cinch diners.

            Item cascuna pessa de les castanyes comunes primes, a raó de cinch diners.

            Item cascuna libra de les ampolles, castanyes e altres vexells grossos e dobles, a raó de onze diners.

            Item cascuna pessa dels brocals de vidre o de ciricorn de talla de Barchelona, a raó de dotze diners.

            Item cascuna pessa de les copes ab peu de canó de vidre de ciricorn, a raó de dotze diners.

            Item cascuna pessa dels orinals de vidre de ciricorn, a raó de nou diners.

            Item cascuna pessa de les copes poquetes de vidre de ciricorn, a raó de nou diners.

           Per tant los dits honorables Jurats per execució e observació de la dita ordinació, migensant auctorització e decret del noble e magnífichs mossèn Franci Derill e Arnau de Viladamany e de Blanes, regents la governació del dit Regne, proveeixen e ordonen, que la dita ordinació e tatxació dels fors dels dits vexells de vidre sia axí per los senyors e obres del dit vidre com per los revenadors e revenadores de aquells dits vexells de vidre segons les tatxacions e fors de aquells dessus mencionades, tenguda e observada. E açò sots pena de tres libres de moneda de Malorques, en la qual encorreran per cascuna vegada, que contrafet serà, aplicadores la terça part al fisch del senyor Rey, e l’altra terça part al honorable Mostassaf de la present ciutat, e l’altra terça part als missatges del dit Mostassaf, de la qual pena volen e ordonen los dits honorables Jurats sia execudor e exigidor lo dit honorable Mostassaf. E ordonen més avant sots la dita pena que totes e sengles persones, qui tenguen vidre per a vendre o hagen aquell acustumat de vendre, degen e hagen e sien tenguts aquel vendre a tota persona, qui comprar ne volrà als dits fors o preus tatxats e moderats, axí com dessus és ordonat, o a menys fors si’s volran. E açò no puxen denegar o recusar en alguna manera, si la dita pena desigen squivar. Franci d’Erill. Arnau de Viladamany e de Blanes.

Comments