Miracles del Sant Crist de Santa Eulàlia

Bm1868-1


Dix: -Lo que yo dit testimoni sé, y puch dir per lo Jurament tinch prestat per haver pessat per mi és, que en ocassió que posaren el quadro de la capella del Sant Christo de dita Igléssia, me cridà mestre Carbonell, fuster, dient-me que li enàs a ajudar a posar dit quadro, aní ab sa compaña y quant estàvem posant la guarnissa superior del quadro, la guarnissa caigué ab lo ternal qui la sustentava fins en terra, sens fer-se dany dita guarnissa, ni menos las personas qui estàvan devant dita capella, cahent també la escala llarga de encortinar sobre las donas que allí eran pressents, sens fer-los dany algú y quant yo vaig veure que la dita guarnissa, ternal, y escala enava cahent en terra, invoquí de bon cor a la dita Santa figura, y no tenint altre lloch ahont aferrar-me, me agarrí ab las mans ab lo cordó de la columna de pedra de la paret, sempre en lo cor invocant dita Santa figura, que, segons mon judici, seria casi mitja hora aferrat ab dit cordó, sens poderme sustentar ab altre cosa, fins que hagueren alsada la dita escala llarga, qui estava enlassada entre las dones, que sert era impossible poder-me yo sustentar tant de temps, si no fos estat per lo auxili de sa Divina Majestad, per medi de dita Santa figura.

En altre occasió, enant yo en cós, ab la nau, anomenada la Àguila Negre, a la qual era capità Juan Reguseu, essent en lo estret de Gibraltar topàrem ab dos naus de moros y una presa que aportaven, y quant estàvem combatent, sempre invocave yo la santa figura del sancto Christo de Santa Eulàlia de Mallorca, aportant una imatge de paper en los pits de dita santa figura, en lo enforro de la algarina; en occasió que estàvem arrembats la nostra nau ab la del inimich, que <que> ya los moros saltàvan a la nostre nau, y nosaltres a la dels inimichs, me tiraren una carebinade ab una carebina de bronso, la qual me ferí en el pit, a la metexa part ahont aportave yo lo imatge, ab tres balas molt grosses, que esquinsaren tot el redor de dita imatge, sens dañar-me a mi, ni a dita santa figura, las quals bales trobí dins lo enforro de dita algarina, que aportave, sens fer-me dany algú.

Y en altre occasió tinch experimentats altres favors de esta santa figura del sant Christo, perquè als 10 maig propessat, junt de me case, hi havia un miñó de memella de molt poca edad, fill de Pere Juan Munar, scrivent qui tenia a la gargamella una copinya de mar, la qual no se vaya de ninguna menera. Sens poder-y axir dita copiña per moltes diligèncias que feren, y stant ya el miñó perdent totalment las forsas y sentits, prenguí yo, dit minyó en los meus brassos, y invocant la santa imatge y figura del sant Christo de Santa Eulàlia, dient yo: -Are és ora, sant Christo que me ajudeu!, pegant en lo clotell del dit miñó ab lo cap capevall, y luego miraculosament caigué en terra dita cupiña, que era com un real de quatre reals castellans, xorrant sanch a la boca del dit miñó, y aprés de pochs dias estigué molt bo, de que don gràcias a dita santa figura. Lo que dich saber per haver passat per mi y per lo jurement he prestat.

Comments