Miquel Estela: La castedat de Sant Francesc de Paula

Bm-1701-6.3


            Divendres 8 dedicat a la castedat de St. Fco. de Paula.

(...)

            Poch aperegué a Fco. el gosar le castedat y puresa sino le difundie y comunicave a los altres y per esto lo procurà ab totas veras. Bestera referir un cas prodigiós que es referex en la sua vida. Vivia un jove tan cego de una passió torpe que ab perill de le vida determinà seguir los passos de le que locament amave. Fonc precís pesar per el convent aont abitave Fco el qual desitjós de infundir-li le castedat y puresa menà al porter que al pesar un jove qui li demenerie un poc de beure tencàs le porteria, li offeris una regelada beguda y lo avisás ab prestesa. Axí com lo ordenà Fco, lo exequtà el porter y veentse encerrat aquell jove y que ly detenien el camí y privaven de seguir son desordenat apetit, demostrà tals strems de sentiment que parexia estar frenètic. Aguerdà el P. se ly mitigàs algun tant aquella còlera y comensà a persuadirli el portave cego y engennat el demoni; y per major evidènsia y posà le mà a les orellas y tregué de cada una de elles un gusano del temáñ de un peu, totes cubertes de pèl tan orrendos y spantosos que causave orror el mirarlos. Aquí quedà asombrat aquell jove, obrí los ulls de la consideració. Viu el mal stat en què astave. Tractà de arrepentirse. Prengué lo àbit de la nostra religió y fonc un tan insigue varon qual fonc St. Juan de la Roca.
Comments