Miquel Costa i Llobera: Carta a Francesch Matheu

Bm-1881-4


      Sr. D. Francesch Matheu y Fornells.

    Amich estimat: dirigesch aquesta carta á n’en Picó perque no sé ahont viviu. Rebí á son temps la vostra; pero no l’he contestada fins al present perque desitjava enviarvos alguna cosa menys dolenta que la marina aquí inclosa, per falta de millor. Enviarvos composicions ja publicades me sabia greu; y les inédites que tenia ó estavan en mans d’un amich que no sé hont para, ó no’m parexian apropiades pel Calendari. Per fí m’he determinat á remétreus la que veureu: si no la trobau bona (qu’es molt possible) podeu copiar de les que tench publicades pel Museo Balear. Si no fos tan llarga’us recomanaria la de Miramar que, solament publicada en lo tom de l’Arxiduch, deu esser casi gens coneguda. D’entre les Poncelles publicades á Palma l’any passat podriau tambe escullir alguna cosa.

       Agrahint de cor les vostres amistoses exhortacions, he de dirvos per esser franch, que no es la poesia lo qu’ara principalment m’ocupa. No fas l’amor, com Faust, á la verge Helena. Aquesta dona, simbol de l’art grech, era l’esposa adúltera de Menelau, la robada de Páris.

       No creuréu lo poch poeta que som; may podre fer cap poema, per mes que n’espereu de mi: l’imaginació per texir una llegenda qualsevulla me falta absolutament. Contentauvos ab alguns esquits de lirisme que no hi ha pasta per mes.

       Saludau als amichs, singularment en Picó. Al Sr. Aguiló esper escríureli aviat que bé mereix una enhorabona per ses dotze magnifiques glosades, que no son fochs follets, com ell les anomena, sinó una corona de dotze estrelles que nostre primer poeta ha creat per la nostra Roqueta.

        Res mes per ara, sino repetirvos que disposeu de vostre amich y S.S.

                                                                                                                                           Miquel Costa y Llobera.

Pollensa 25 Setembre 81.

Comments