Llibre de Clavaria de Santa Margalida

Bm-1401-7.6

Aq(u)est és lo libra de la clavaria de la paròcia de Senta Mergalide. És del a(n)y M CCCChu e fo clavari en P(ere) Vey de més dies, e fenex lo dit libra en CCCCdos. 

                                                                Rebudes

Primo rebí d’en Jo(an) Sorel, levedor de una taya, deu ll(iures) les cols rabí a nou dies de gost a(n)y M CCCChu.                        

                                                                                              X ll.


Ít(em) rabí d’En Berenguer Gariga de Muru, comprador de la inposasió de Centa Ma(r)galide cotorza ll. VIIII s. los cols nos davia dar p(er) la sala, ce·ns són consicnats cascun a(n)y sobra lo comprador de la inposasió desús dita.                                               

                                                                                              XIIII ll. VIIII s.

 

Ít(em) rabí d’en Jo(an) Sorel, lavador de la taya, cotra ll., XX dies de setembra a(n)y desús dit.

                                                                                               IIII ll.

 

Ít(em) rabí jo, P(ere) Vey, d’en Joha(n) Sorel, lavador de la taya, dues ll.              II ll.

 

X dies de satembra a(n)y desús dit, rabí d’en Frense(sc)h Sorel, deu s. III d(iners) q(ue) avia a tornar p(er) la lcavaria [sic] del a(n)y pasat prop pasat.                                                                     X s. III d.

 

XXV de abrel rabí d’en Joan Sorel, levador de la taya, trenta hu s., VI d.             I ll. XI s.

 

XXVIII de mag, rebí jo P(ere) Vey, de vós, en Joua(n) Sorel, trenta s. VI d. q(ue) vós avíets a tornar de la taya q(ue) avets lavada.                                                                                                   I ll. X s. VI d.

 

XXIIII de ju(n)y, a(n)y M CCCCdos, rabí jo P(ere) Vey, clavari de vós, en B(er)n(at) Jordà, lavador de la inposasió de Senta Margalida del a(n)y prasent, sinconta s. e sò p(er) ravó de q(u)elas XIIII ll. VIIII s. q(ue) a la paròcia són astades consicnadas sobra la inposasió q(ue) vós lavats.                                                          II ll. X s.

 

A XIII de juliol, a(n)y desús dit, rebí jo P(ere) Vey, p(er) la raó desús dita, de vós, en B(er)n(at) Jordà, sent e deu s.                                                                                                                        V ll. X s.

 

Ít(em) rabí més de vós, en B(er)n(at) Jordà, p(er) la raó dasús dite, coranta-dos s. Rebí’ls V dies de satembra a(n)y desús dit.                                                                                                        II ll. II s.

 

Ít(em) na rabí més avant XX dies de uitobri trenta s.                       I ll. X s.

 

(...)

Comments