Josep Gelabert: Tirar una «escairia»

Bm-1653-10.6


            Axí com és nesesari per aver de formar qualsevol peraula tenir vertadera espèsia de conèxer primer las lletras per quant ab la conaxensa de aquellas sa va formant tot lo que sa preten servirà, axí matex per aver de formar qualsevol trasa és nesesari primer saber tirar una escairia puis sens ella nos pot tresar niguna cosa y encara que és veritat que la escairia sa acostuma tirar en blanc, ab tot axò m’a aperagut señar-la ab tinta puis ella tant solament marex donar-li títol de trasa puis és lo fonament y prinsipi de totas ellas.

          El modo de treura-la és fer la línea llarga, aprés pendra qualsevol uberta de compàs y posar-sa per aquella línea y rodar a cade part y allí haont (acreue?) de una creu a altra señar ab lo regla. Axò és la perfectió que·s pot donar a una escairia: aleshoras sobra de ella sa poden tresar tantes inventions que estimeria més saber las que ignor que las que fins vui e pogudes alcansar. 

Comments