Joan Vantallol: Equivalència de mesures tradicionals

Bm-1521-10.2

            De les coses e mesura en Arago a codos que són dos migs hi tres terços: y quatre quarts y sis sisens y vuyt vuytens. En Valencia usen y tenen alna que son 4 palms de Monpeller. En Barcalona y en Mallorques tenen cana que són vuyt palms, y en Castella tenen vare que son quatra palms y en Navarra codos enpero 40 codos de Navarra son 30 codos de Aragó. En Perpinya tenen cana que són 8 palms de Monpaller e son 10 palms de Barcalona.

            En Aragó y en Navarra lo cafís es de 4 robes y de 8 faneques y la fanequa és de 3 cortals y cade cortal es de 4 almuts e en Navarra lo cafís té 24 cortals y 96 almuts. En València lo cafís és de 6 faneques y cade fanequa es de 2 barceles y la barcela és de 4 almuts y lo almut es de 4 quartarons y lo almut en Valencia son dos almuts en Aragó de manera que 48 almuts de Valencia fan un cafís y en Castella lo cafís és de 12 faneques y quade fanequa és de una roba y de sis silmes y cade silma és de quatre quartillos. En Barcalona lo cafís son 2 quorteres e mitge la quortera és de 12 cortans. En Mallorques es tal la quortera com a Barcelona sino que la quortera son 6 barceles e la barcela son 6 almuts.

            Lo suman no és altra cosa sino moltes partides en una posar ço és que quant ha algú són degudes moltes partides ho almanco dues veure e saber quant és tot iustat

Comments