Joan Font: Sermó en les solemnes honres celebrades en la translació dels honorables difunts Joaquim Obrador i Guillem Clar

Bm-1823-6.1


            Per donarvos una relacio mes clara de la santa conformidat en be que estos illustres Difunts raberan la mort, ni vos he dit lo mes dificultos que hay havia naturalment en bells, ni la victoria gloriosa, que guañaren de los inimics. Pero hara voreu en la major evidencia, que allá ahont abundave mes la malicia, superabundanta la Divina gracia, en profit y consolacio de la seva Anima. El primer y principal manement de tota sa lley de Deu es la caridat. Axi lo digue Christo S. N. Amaras a ton Deu y Señor en tot el teu cor, en tota la teva Anima en tot el teu enteniment, y en totas las tevas forsas axo es el primer y el major de los manament(s), un altre nia semblant an aqueix, qui es amaras a nal proxim com a tu mateix. En baxo diu el Sr esta tota sa ley y los profetas. A mi me epereix j. m. que en baquexa virtut de la caridat, qui abriga tots a la obligacio de un Christia Deu N. S. feu en bells un miracle tant patent, en la nit ultima de la seva vida, que solament el nagaria un qui no tengues fe. La primera obligacio que mos posa la caridat, es emplear totas las nostras forsas per amar a Deu, y jo vos puc asegurar, que no tenian mes forsas, sinos aquellas que emplearen (los tres dias) par justificar la seva Anima, y dispondrese, par fersa dignas, de rebrer sa plenitut de la gracia, qui es la matexia, qui conserva, y aumenta es foc de sa’mor de Deu. No ha de ser sa llengo ni sas peraulas, qui ha de expresar sa caridat, que infundeix lo esperit S, sino sas obras, y sa veritat. Axo era lo que jo advertia mes ab estas duas venturosas Animas de que estava encarregat, y es meu cor se desritia de ternura quant los mirava tant conformes a lo esperit de jesuChrist. circa las duas de la nit volgueren novament rebrer la absolucio sacramental, per mes purificar la seva Anima antes de rebrer el Santisim sagrament per viatic, y circa las tres vayg com(en)sar la Misa de la comunio. si agueseu vistas a estas dues victimas consegradas a Deu, imatges vivas de los sans martirs, aurieu plorat de compasio, y ternura; pero llagrimas dolsas, perque el seu exemple vos auria feta comtenplar la seva Anima feta un temple de lo Esperit St. D. Joaquim em servi la misa amb una devocio y tranquilidat anmirable, y clar estigue sempre ajonoyat un y altre ab los grillons en las camas, pero la seva anima lliberta par donar un abras a christo sacramentat, que esperavan rebrer ab un desig propi de una Anima justa qui ja no suspira sino par viurer en la pau de Deu illi sunt in pace.

          Antes de sumir vayg precticar las seremonias que mana el Ritual, y jirat a ells ab le ostia consegrada en las mans, a la presensia del mateix qui enclevat en la creu perdona a los qui lo havian crucificat, tornaren perdonar de nou a tots los qui fosen causa de la seva mort.

Comments