Jeroni Pont: Comentari a la profecia XXXVIII, atribuïda a Bernat de Mogoda

Bm-1606-6


            a)

  Profecies atribuïdes a Bernat de Mogoda (1523-1576)

 

            XXXVII. L’illa perdrà las majes

                       e sarà dividida,

                       y la erba mills florida

                       perdrà la forsa.

 

            XXXVIII. Del vert abra la escorxa

                        saran closos dins d’ella

                        y la plassa campella

                        estarà ocupada.

 

            b)

    Comentari de Jeroni Pont i Desmur a la profecia XXXVIII

 

            Ab esta coble diu lo pronòstich lo que toque a bon regit de Mallorca y a christianisma. Perque deye lo Thomàs Jaume que se entanie de la S[an]ta Inquisitió, la qual fa per armes una creu verda y aquest arbre vert vindria a tanir occupada la plassa Campella, que es vuy la plasseta dita d’en Carbó. Y diu a ben repetir dita cobla, dins de la scorxa de l’abre vert seran enclosos, so ès, mals chistians y malsfactós, per coses tocant al Sant Offici, y vindrà temps que est abre tindrà occupada dita plassa com és dit. Per dins la scorxa s’entén las presons de la dita Inquisitió, que los tenen tant estrets com si en certa manera stiguessen di[n]s de una scorxa de un arbre. També passa a pel·lar de un cas que se seguí en Mallorca, molt de notar, y fonc com trencaren una creu de pedra posada en una grasa redona que stave pochs dies avia posada al capdevall de la costa de la Ceu, y vuy hy ès de lleyam, y en lo mig, dalt a bax, de ferro, perque se sabé per la Inquisitió com un enbriach la avia trencade, y perque no fos tant fàcil de trencar la feren com demunt ès dit. 

Comments