Inventari i subhasta dels béns del sabater de Llucmajor, Antoni Tomàs Taixequet

Bm-1590-7.2

            A mestre Joan Bordoy, sabater de Luchmayor, dos cabassos o sanalletes de palme usades ensemps ab unes stisores de ferro per sabater, dos trinxets de ferro, un coltellet, tres alenes de ferro, una brocha de ferro, tres didals de leuto, tot per sabaters, deset sous.

            Una pell de molto ha Nicholau Armengol de Luchmaior per preu de sinch sous dos dines.

            Tres pells de molto ha Thoni Puig, sabater de Luchmaior, per preu de sinch sous sis dines.

            Dos trossos de pell ha Thoni Puig, sabater de Luchmaior, per preu de quatre sous i sis dines.

            Uns borseguins de cuiro closos ha Thoni Puig, sabater, per preu de vuyt sous.

            Divuyt trossos de soles de cuyro ha Thoni Puig, sabater de Luchmaior, per preu de sis sous i sis dines.

            Un cove de canies ple de asoledures o triadures de cuiro ha Thoni Puig, sabater de Luchmaior, per preu de hun sou.

            Uns borseguins de cuiro closos ha Bernat Compani, de Luchmaior, per preu de tretza sous i dos dines.

           Deu parells de enpanes de cuiro de sumach ab ses telloneres cusits per sabates, quatre parells i mig de enpanes patites, dich quatre parells i mig de cuiro per sabates ab ses teloneres cusides de molto i sis parells de enpanes de cuiro per sebates sens cusir de sumach grossos sens telloneres i dos parells de enpanes i mig per sebates de cuiro de molto sens cusir i un de vajo i dos parells de tellons de cuyro sens cusir i deu parells de soles per sebates primes i tres solles per sebates grosses i mes altres trossos de cuyro de sumach i de molto i lo cusiol de terra ab vyies de cuyro, tot lo sobre mensionat a mestre Aleix Mut, sabater de Luchmaior, per preu de tres liures.

            Un calaix de pi i resteller de pi per sabaters, tot ha Thoni Puig, sabater de Luchmaior, per preu de trenta sis sous i sis dines.

               A mestre Melchior Thomas, perayre de Luchmaior, un parell de sabates noves per home per preu set sous i quatre dines.

            Tres banquetes de fust per sabater i girador de fust per sabater ha mestre Cosme Farrer, texidor de li de Luchmaior, per preu tres sous i quatre dines.

            Una cadira de fust ab son sitial i respaller de cuyro rumput i tot vell a mestre Antoni Clar Blay, sabater, per preu de quatre sous.

            Uns alforgens de palme ha Thoni Puig, sabater, per preu de quatre sous i deu dines.

            Dos guinavets i unes tisores, tot de ferro, ha mestre Antoni Clar Blay, sabater, per preu de sinch sous.

            Un parell de tapins ha mestre Antoni Roig, tauler, per preu de sis sous i vuyt dines.

            Unes pedres per sabater ha mestre Antoni Puig, sabater de Luchmaior, per preu sis dines.

 

            (...) la dita curadora es contenta y paguada del dit mossèn Joanot Salva, notari, de tots los preus de las partides.

Comments