Inventari d’una possessió de Felanitx

Bm-1880*-7.2


            Primo trobàrem en dita heretat una possessió dita los Rossells [situa]da en la parrochia de Falenig tinguda y confrontada segons (...) chartes es contengut la qual en virtut del dit testament (...) mi dit Andreu y en aquella he trobades les coses seguents:

 

            En lo mas

            Primo un tinell cretrensa de lleyam vermell ab se banquet[a].

            Item dues bassines de lleutó.

            Item dos plats grans de stayn.

            Item sis llensols de (...) teles y mitge sinch y un de quatra teles mitjenseres.

            Item (...) tovalles de (...) y mitge de dues canes.

            Item un canalobre de lleutó.

            Item una fruytera de vidre.

            Item altra fruytera de terra pisana.

            Item un coltell y una espasa esevell (?).

            Item una romana gran ab son piló.    

            Item una caxa vella de bon llenyam sens tancadura ni (...) dins la qual són les coses seguents:

            Item vuit cànems nous.

            Item una conca de lleutó.

            Item quatra cadires velles de cuyro y una taula de (...) vella.

            Item dins lo armari nou brocals de vidre y sinch ampolletes y una ampolla gran ere (?) de vidre.

          Item una tassa ampla de vidre ab son tassó de vidre y sis tasses de vidre communes y més dues altres tasses de vidre communes y quatre potets de vidre.

            Item un saler de stayn y dos de vidre y una cadufa de terra.

            Item un satriy de vidre.

            Item dues bassines y una portedora vella y tres trinxets y un tros de banya de sero.

            Item un banch de ararar.

            Item un llibrell de terra y un cànem y sinch gerres somadals, una gerreta nova y una cadufata.

            Item una raya de ferro foradada dagost (?).

            Item una olla de terra ab paya y un sol de gerra pla de paya.

            Item una bóta de cércols fonada de circa cent qtes. buyda.

            Item una mesura de mitge quartera.

            Item unes beasses de palma.

            Item un baneot (?) ab dues celles de cavall demunt y dos albardans y una albarda.

            Item tres graneres de palma (...)

            Item dues brilles de cavall.

          Item un pris o martell de ferro, una cana y una (...) y un martell de ferrer y una destral y un (...) unes corretjades ab son res(...)

            Item una raya mitjensera.

            Item una corba de pendra bestiar de ferro y uns ganxos de cullir fig[ues].

            Item una serra y una esquella ab collar de fust.

            Item un coltellet curt.

            Item dos sachs ab tretze bercelles de blat de pertió.

            Item set teles de llensols de stopa noves.

            Item una caxa de pi en la qual es la roba de vestir de dit Andreu y de sa muller, la qual és sua.

            Item una corba de [a]brassar minyons.

            Item tres tovalles de pastar ab llistes blaves.

            Item set capdells de fil de bri y dos rams de stopa grossa.

            Item dues tizores de tondre bestiar velles y dues tizoretes de llevar bells.

            Item un aspalmador sens mànech de serres.

            Item nou tovelloles ab serres bones.

 

            En la cambra del cap del porxo

            Item dues castanyes de vidre, una forrada, l’altra sens forrar.

            Item un artibanch llarch de una caxa ab tancadura sens clau.

            Item quatra llensols un de quatra teles y tres de tela y mitge bons.

            Item una capa de stamenya negra.

            Item una salsereta petita ab melrosada.

            Item un llit de banchs y posts ab màrfaga y un matalàs ab dos llen[sols] y una flassada ab pavelló deventera y dos cuxins.

            Item altra llit de banchs y posts ab sa màrfaga y dos llensols y flassada y deventera llisa.

 

            Dins la botiga

            Item quatra axanguers y una traga.

            Item dues stormies noves buydes.

            Item una olla colera casi mitge de llevor de (...)

            Item dos paners vells un ab ança y un sens ança.

            Item un puat y un garbell nou.

            Item tres olles de terra mitgenseres noves.

            Item un covo gran de quatra anças.

            Item dues sanalles de palma de mitge qa bones y una farinera.

            Item dos cossis fesos grans ab un sach de farina.

            Item un sedàs ab son sernador.

            Item sinch falx.

            Item tres sachs de mitge llana bons.

            Item un talech ab un poch de erba colera.

 

            A la cambra dels misatges

            Item una caxa de bon llenyam vella.

            Item un llit ab banchs y posts ab dos llensols y dues flassades, una bona, l’altra flaca.

            Item una portadora vella y una sanalla vella.

            Item dues ferrades bones.

            Item quatra esquelles grosses ab sos collars y dues sens collars y dos picarols.

            Item tres sachs de mitge llana un bo y los dos appadessats.

            Item un llumaner y una gerra vella ab unes pocas de guixes.

           

            En la altra cambra dels misatges

            Item un llit ab banchs, posts y màrfaga.

            Item dues xades y una xapa y una xepeta.

            Item dos càvechs y dues aguyades ab sos restells.

            Item quatra relles, dues de bestiar y dues de bous.

            Item una gaveta de fust ab ferradures de eguas y altra ferramenta de poca valua.

            Item una bota congrnyada desfonada a un cap ab un follador.

            Item una portadora bona.

            Item sis armelles de arada de spigó y quatra de mantí.

            Item una arada de besties ab son jou.

            Item un jou de bous ab traga y algunes pesses de llenyam de (...)

Comments