Inventari dels béns de Paula Garau

Bm-1604-7.2


            Item attrobi en la entrada de la dita case una taula de noguer.

            Item un artibanch vell.

            Item un tinell vell.

            Item dotze cadires velles.

            Item dos banchs de respalles.

            Item altres dos banchs.

 

            (...)     

 

            A la botiga.

            Item una pastera vella ab se fenyadora.

            Item un artibanch de tenir pa.

            Item dos ssedassos.

            Item dos pots de pastar.

            Item sis tovalles de pastar.

            Item sis canyons de pastar.

            Item una senalla gran de tenir farina.

            Item un barill de tenir sego.

            Item una benastre.

            Item dos sturmies de figues per menjar.

            Item tres alfabies petitas ha hont ha olivas.

            Item una alfabie gran buyda per tenir oli.

            Item una portadora y tres urons vells grans.

            Item un uronet petit nou.

            Item uns graners ha hont ha 20 quarteres civada.

            Item una barcella.

            Item un puat.

            Item unas debanedoras.

            Item una sella vella.

            Item una rodella.

            Item un cavall de fust de tenir sellas.

            Item un sach hont ha nou barcellas de blat.

            Item una giradora de ferro.

            Item mig quorti vell.

            Item un arer vell.

            Item un cossi fes.      

 

            En la cuyna.

            Item sis gerres.

            Item una olla de coura gran y una petita.

            Item altre olla de aram petita.

            Item unas graellas.

            Item dos paelles.

            Item dos rayes.

            Item sis ollas de terra.

            Item dos morters de terra ab ses mans.

            Item un morter de coura.

            Item dotzenas de scudellas entre redonas y ab orella.

            Item sis scudellas verdes.

            Item dos cassolas de terra.

            Item dotze plats de stany.

            Item un buydador de aram.

            Item un got de vidre.

            Item sis tasses de vidre y sis brocalls.

            Item una castanye de vidre y un flascho.

            Item un cossi plantat.

            Item unas mollas.

            Item sis culleras.

            Item una caldera de fer bugada.

 

            En lastable y moli.

            Item un moli de sanch molent ja usat.

            Item dos mulas fillas de egue.

            Item un cavall.

            Item una somera y una rucha las quals besties ha comprades y pagades lo dit m.o Climent Socies.

            Item dos cuxins ab sos collars y pells de laurar.

            Item un exenguer ab sa trague.

            Item una arada jou y reya de laurar.

            Item unas corretjades ab son restrell.

           

            A la pallissa.

            Item vuyt cavellons de palla.

            Item un lit ab se marfaga y dos lensols vells ha hont dormen los missatges.

            Item circa sis quintars de garroves.

           

            Anel corral.

            Item deu gallinas y un gall y dos parells de coloms.

Comments