Inventari dels béns de Joan Obrador

Bm-1634-7.2


            Inventarium bonorum et hereditatis honoris Joannis Obredor dicti de Son Burguera, receptio per honorem Antt. Obredor eius filium et heredem.

 

            Die VI mensis junii anno a Nativitate Dni. 1634.

            In Dei nomine...

 

         Primo attrobí en dita heretat anomenade une possessió Son Burguera situade en lo terma de le present vila de Felanitx tinguda y confrontada segons en chartes és contingut dins les cases de le qual foren attrobades les coses saguents.

            Item une taule llarga ab petjes usade ab dos banchs.

            Item un banch de respalles vell.

            Testes Reverendus Bartolomeus Obrador pter. et discretus Raphael Pons beneficiatus des de Felanig.

            Postea vero die quinta mensis septembris anni predicti, continuando dictum inventarium fuere reperta sequentia:

 

            En las cases vellas de dita possessió en lo primer aigovés

            Item un estrado vell de pi sens pany ni clau buyt.

            Item duas pasteras une de pi y l’altre de alzina velles.

            Item un sernador, una post de pastar, fenyador y dos sedassos.

            Item unes tovalles de pastar y une mitge llane.

            Item un barraga o cobritaule vell.

            Item une mitje quartera, une barcella y un almut, mesuras y un puat.

            Item dos còvens (?) de rentar, un garbell y tres senalles, une gran de dos quarteras y dos mitgenseras.

            Item tres urons vells de tenor de vint qras. buyt.

            Item une scala de gat de pi vella.

            Item duas alfabietes mitgenseras buydes.

 

            En la cambre qui serveix per seller

            Item une corterola vinagrera de tenor de trenta q[uar]teres. buyde.

            Item une bota congrenyade de tenor de set somades buyda.

            Item quatre alfàbies buydes.

            Item un carretell buyt.

            Item une olla colera gran y une ferrade de llenyam.

            Item un llit, banchs y posts ab se màrfega tot vell.

            Item dos llensols y flassade tot usat.

            Item une pale de ferro y un paledor de ferro per palar palle.

 

            En la cambre del mitg

           Item un llit ab sos pilarets, posts y banchs ab se màrfega, matalàs, dos cuxins ab ses cuxineras y un paualló alt de drap de case del qual llit no féu llegat lo dit diffunct a se    muller.

            Item un artibanch llarch de pi ab dos calaxos buyt vell.

            Item une caxe gran de pi ab son pany y clau dins la qual se <tro>baren les coses seguents:

            Item set llensols de tres telas bri y estopa usats.

            Item sis tovalles de taule bones, dos de fil y cotó y les altres bri y estopa.

            Item sis torcabocas de fil y cotó usats.

            Item sinch tavalloles de axugar mans usades.

            Item tres daventeres obrades usades.

            Item altre caxe de poll ab son pany y clau dins le qual se attrobaren les coses saguents:

            Item uns calsons y casaca stamenya burell negre del dit diffunct usat y dos tovalles de stopa.

            Item une cape de cordellat burell negre usat.

            Item altre cape de friseta negre usade.

            Item set llensols de stopa usats de tota la qual roba tant de lli com de llane ha fet llegat dit diffunct a le dita se muller.

 

            Dins la botiga del gra

            Item dos urons de tenor de sis quarteras cade hu buyts.

            Item une caxe velle sens cuberta.

            Item une portedore vella.

            Item dos banchs de pi, un llarch y l’altre curt vells.

            Setante quatre quarteras de blat.

            Item setante quatre quarteras xexa.

            Item cent quarteras de ordi.

            Item deu quarteras de sivade.

            Item circa une quartere de faves, una qra. y une barcella de guixes.
Comments