Inventari dels béns d’Antonina Nebot

Bm-1635-7.2


            Jo debaix scrit Antoni Obredor de Son Burguera regonesch bone fe he vos Joan Nebot que quant nostre fille Antunine morí se trobaren dins de une caxa les pertides debaix scrites les quals portà de case de vos Joan Nebot als 13 maig 1635.

            Primo une exe (?)[1] de sapí nova.

            Item unes faldetes de tebí ab gorbions grochs[2] blanchs y vermels bones y noves.

            Item un gipó de tebí usat.

            Item altre gipó de tebí bo.

            Item un àbit de tebí negre bo y nou.

            Item unes feldetes teronyades ab sos gorgions bons.

            Item un àbit de cordelat negre usat.

            Item un àbit de stemeye negre usat.

            Item un àbit de stemeye molt usat.

            Item une cape ab dos beynots de dins y une penitèntia de marietes negres.

            Item un deventall blanch usat.

            Item tres torcheboches.

            Item unes stovales de stopete mitgensers.

            Item altres stovales de bri y stope.

            Item unes stovales de stope noves.

            Item une camise usade.

            Item une camise usade.

            Item unes stovales de pestar bones ab so sernedor dolent.

            Item un deventall blanch usat.

            Item une teveyole de exugar mans bone.

            Item altre teveyola de exugar mans usade.

            Item dues cuxineres bones.

            Item une deventere bone y nove sens gornir.

            Item tres llensols de bri y stopete nous.

            Item unes feldetes blanches usades.

            Item un cadenó de argent de velor de sis lliures.

                        Joan Nebot

                        Toni Obrador Burguera

          Jo, Joan Nebot, he rebut del honorable Antoni Obredor dit de Son Burguera un peveló del qual me feu legat me fille Antu[ni]ne muller del dit Obredor fet a 13 maig 1635.[1] Potser axa.

[2] Corregim gorchs.

Comments