Inventari dels béns de Gabriel Gual

Bm-1471-7.2

            E primerament atrobí en los béns e heretat del honorable Gabriel Gual, quondam, una alqueria cituada e posada en lo terme de la parròquia de Sencelles constituhïda en lo loch vulgarment dit lo Arisal, en la casa de la qual alqueria foren atrobats los béns mobles sehent e semovents de la tenor següent:

            Primo en la cambra de la casa de la dita alqueria hun lit encaxat nou ab banqual ab son matalaf de lana e traveser de fluxell tots bons.

            Item sobre lo dit lit hun parell de lansols de bri e stopa de quatre teles cascú.

            Item una vànova prima oldana.

            Item hun cortinatge de tela blava sotil de tres peses e sobresel.

            Item dins lo bancal del dit lit foren atrobats los béns següents:

            Primo una scudella cuscosonera encubertada obra de Màliqua.

            Item una castanya de vidre ens cuberta.

            Item una olleta de terra nova.

            Item dues ampolletes de vidre e hun broqual.

            Item set rams de stopa cuyta.

            Item hun capdell de fil de stopa e hun ram de stopa crua.

            Item una liura de lli poch més o menys sens filar.

            Item hun parell de tovalles blanques.

            Item una tovalla blanqua oldana.

            Item hun lansol de tres teles de bri e stopa mig nou.

            Item altre lansol de quatre teles de bri e stopa bo per usar.

            Item altre lansol nou de quatre teles de bri e stopa.

            Item altre lansol de dues teles usat de bri e stopa.

            Item dos torqueboques vells petits.

            Item una cuberta de coxí nova.

            Item hun cobribanch de cànem pintat vell qui stava sobre lo dit banqual del dit lit.

            Item dos coxins ab sos cubertes qui staven sobre lo dit lit.

            Item sis torquaboques qui anaven per casa.

            Item hun coffre vell bo pintat obra de València lo qual se diu és de la sogra del dit deffunct, dins lo qual fonch atrobat lo qui’s segueix:

            Primo un barragà nou pintat ab barres blanques, vermelles, grogues e blaves.

            Item una capsa negra del dit deffunct vella e usada.

            Item hun sanyo de leonard de drap setzè el dit deffunct.

            Item un gipó de drap negre vell del dit deffunct.

            Item una gonella de vert guay ab mànegues de vellut blau pla e ab vellut blau entorn bona.

            Item hun parell de clases de tela blanques del dit deffunct.

            Item hun lansol de stopa nou de tres teles de stopa.

            Item dos siris e hun troç pintats beneyts.

            Item unes cuyrases bones cubertes de àmits negre.

            Item una caxeta vella antiga dins la qual havia alguns trosos de arnès, sperons e altres frasques de poqua valor e dues baneres velles e hun collar de cuyro.

            Item dues squelles velles.

            Item huns gossets de malla.

            Item hun parell de lansols de bri e stopa bon de tres teles.

            Item altre lansol de quatre teles nou de bri e stopa.

            Item hun artibanch vell ab la cuberta sclaffada dins lo qual havia farina.

            Item hun gans blau forrat tot de blanquet vell del dit deffunct.

            Item hun coffre pintat ab letres grogues obra de València ab la cuberta sclafada dins lo qual havia una servellera rassa ab algunes frasques e pedassos de poqua valor.

            Item una bacina de lautó.

            Item hun rastre de capdells de fil<l> de bri en lo qual havia vint e nou capdells.

            Item una adarga chiqua bona.

            Item dos canelobres de lautó.

            Item en una recambra fonch atrobat hun lit vell rònech sobre lo qual havia una vànova sotil squinzada.

            Item alguns masos de li lo qual no és trenquat ni spadat.

            Item en la entrada de la dita casa foren atrobats los béns següents:

            Primo en una cambreta de la dita entrada havia alguns cavallons de li ja amerat sens trenquar ni spadar.

            Item dins la dita entrada dos basts de ase e hun albardà.

            Item tres coures e una brida qui tot pengava en la paret.

            Item tres collars de palma cuberts de cuyre e dos de fust tots de bèsties.

            Item hun mars ginet vell.

            Item dues rodelles pintades bones qui pengen en la paret.

            Item hun càvech no guayre bo, huna destral, una axada, una xapeta e hun gavaguell sotil.

            Item hun fogó de ferro.

            Item dues relles e dues traygues.

            Item una lansa vella.

            Item hun drap de pinsell pintat bo vell qui stà clavat en la paret ab la ystòria de Sanct Jacme qui batalla ab moros.

            Item hun drapet de pinsell ab la ymatge de Sanct Xpoffol (=Cristòfol) pintat qui stà clavat en la paret.

            Item hun taulell de scachs ab hun saquet dins lo qual havia scachs.

            Item una taula ab sos petges nova.

            Item una cadira plegadissa.

            Item una caxeta de fust vella, dins la qual ha hun broqual e una copa de vidre e hun tallador de fust.

            Item hun plat de Màliqua fondo qui penga en la paret.

            Item hun banquet vell qui stà danant la dita taula.

            Item hun artibanch vell ab dos caxons dins lo hun del qual havia una setrilla, dues olles de terra petites e hun pot ab sal.

            Item unes tovalles qui pengen en una perga.

            Item una serreta.

            Item una garba buyda sens algun ganivet.

(...)

            Item en la casa del seller atrobam lo qui’s segueix:

            Item dues xàvegues de tirar palla.

            Item hun quorter de cansalada.

            Item deu forchs d’alls.

            Item hun cubet.

            Item set bótes da mena buydes.

            Item dos quarratells la hu ab vinagre e l’altre és buyt.

            Item alguns trosos de fustam de cups.

            Item una sarrieta dins la qual ha algunes ferramentes, hun pich de molí de poqua valor.

            Item dins una cambreta de la dita casa hun lit e artibanch qui’s diu és del hereu d’en Ramis.

            Item una màrfega, hun traveser de fluxell[1], una vànova bona migansera e una pesa de cortina blava, hun coxí sens cuberta de feuxell bo.

            Item unes tovalles bones blanques.

            Item hun librell gran de pastar.

            Item dos sedasos e una stormia de palma.

            Item una cuberta de orinal trenquat.

            Item huns streps ginets vells.

(...)

            Item en la vila de Sineu dins una cambra de la casa de capital fonch atrobat hun lit encaxat banqual e banqueta velles.

            Item hun matalaf squinsat sotil.

            Item hun traveser lo qual se diu és de madona la dona.

            Item hun coffre vell pintat obra de València ab la cuberta sclaffada buyt.

            Item hun cubell gran de fusta grassa.

            Item dos libres de paper la hun ab cubertes de fust appellat Boca de Consolació e l’altre appellat Mirall dels devinals asots, los quals foren atrobats en poder del discret mossèn Nadal Savales, prevere de la dita parròquia.

            Item foren atrobats en la dita casa de capitol dos cayrats de melis e dos de poll.

            Item hun peu de debanadores de ferro.

            Item una bóta de mena miga de vinagre.

            Item onze cavallons de vensisos.

            Item unes peses de palma.

            Item miga dotzena plats obra de Màliqua de terra.

            Item nou scudelles de terra.

            Item una garrotera de cànem.

            Item unes bonetes de lana.

            Item hun sach de lana vell.

            Item hun libre de paper ab cubertes de pregamí de albarans del dit deffunct.

            Item hun bast sotil.

            Item una lansa de xeres en poder del discret mossèn Francesch Bonet, prevere.

            Item hun broqual de vidre e hun got vert tot de vidre en poder del sobredit e una lanterna de ferro petita.

            Item miga bóta en poder d’en Luch Gilabert.

            Item quatre sachs nous en poder d’en Anthoni Rubert.

            Item dos basts e dues garroteres en poder d’En Berenguer Gasies.

            (…)

            Més una vinya i camps anomenat la Coma que dit senyor havia venut a Gabriel Vendrell de Sineu per preu de 270 lliures.

            Més 35 quarteres de blat prestades a Andreu Calvo de Muro.

            Més unes cases situades a la vila de Sant Joan.

            Més un cup que havia comprat a Jaume Mateu.

            (…)[1] Corregim feuxell.

Comments