Inventari de l’Església i Hospital de Mesells

Bm-1673-7.2


(...)

Item una casulla de vellut blau molt vella ab se cayguda carmesina vella y arnada.

Item tres camis ab dos mits y dos síngulos remputs, los dos camis vells que casi no poden servir.

Item dos cobricalis, ço es lo un blau y lo altre morat.

Item dos tocadós cobrigàlzer y sinch purificadós ab una tavallolata.

Item un mirall vaze negra, una pau y un quadro vell del Sant Christo y una creu de fust pintada de blanch.

Item dos cadiras de repós vellas.

Tot lo sus dit se és trobat en la secrestia.

 

En la Iglésia

Primo sis banchs de respallas bons ab los peus tornatjats.

Item una trone, una taule y un confesionari.

Item quatre llàntias de llautó al uso ab ses cadenetas obradas y onze presentayes de plata entre gran y patitas.

Item un sepulcret pintat de colors per lo monument.

Item dos cortinas grans de cotonina per tapar lo altar major.

Item sinch altars en cade hu dos palis lo un de tafetá blanch ab esterilla de plata bons, lo altre vellut vert vell y arnat, lo altre bo de fil de seda morats ab esterilla de or, lo altre de flors de Masquilla de flors blancas de llana, y lo altre de tafetá pardo.

Item dos sacras, la evangélia de Sant Joan y tablilla del lavabo.

Item un Christo crucificat patit sobre lo altar major.

Item dos canelobres de fust daurats de or y quatre de fust de color.

Item en lo altar major unas tovallas vellas en doble y una pàlia de filampua ab rendeta, en altre altar atres estovallas vellas y pàlia de filampua vella, en altre altar unas tovallas de filampus vellas y esquinzadas ab mostres de filats, en altre altar altres tovallas en doble y una pàlia bona ab randa y unas quartinetas de tafetà morat del Sant Christo, y en altre altar altres tovallas y pàlia ab mostreta tot vell, dos creus de fust de sobre dos altars, y una escaleta.

Item un besí de llautó ab Sant Llatzer de que se acapte.

Item quatre banchs sens respalles y dos escallas vellas en la Iglésia vella.

Primo un banch de respalles y altre banch llarch també sens respalles.

Item una caxa gran antigue dins de la cual hy ha lo següent:

Primo una capsa de fust y dins ella lo seguent: primo una capseta de plata ab son tapador de lo matex deurada de dins ab son pavallonet de tafetà carmesí ab puntata de trenillo de or que serveix per portar el viàtich.

Item altra capseta de plata prollongada ab son tapador y cadenilla de lo matex, dels olis de la extremaunsió.

Item uns cobricalis de tafetà blau ab se flocadureta bo.

Item un tros de tafetà vermell a modo de tavayoleta vell.

Item una capate de vellut carmesí brodat ab la figura del Santíssim per portar lo viàtich ab estola y maniple de lo matex.

Item una casulla de vellut mostrejat vella.

Item altre casulla de mito vella color albarcocat ab perfil de seda per el mitg vella.

Item unas estolas blavas de talesetina y altres de taleta y altres de mito albercocat y tres maniples de differents colors.

Item uns palis de setí vells taranjats ab figura de Sant Llatzer.

Item un cobritaula de cordellat blau per la taula de la Iglésia.

Item un missal molt usat.

Item altre misal patit vell.

Item altre misal més patit de llatre antigue.

Item dos tavallolas vellas de la Iglésia.

Item sinch llansonets de dos tales per los malalts.

Item uns palis de tela de corder vells ab pinturas de sants.

Item un flassadó vell y arnat y una màrfaga.

Item una caldera de aram[1] y uns ferros, tres llumaners de ferro.

Item un càvech, una xada y una destral usat.

Totas las quals cosas demunt espesificadas se són entregadas al dit Magnífich Antoni Gomila Fuster el qual promet donar-ne compte y rahó son cas y lloch. Quibus etc. Obli. bona etc. De tot lo qual per a que const ad eternam memoriam se ha continuat lo present inventari de dits mobles per mi Joan Rotger notari en nom y veu de Joan Servera notari secretari de la dita Universitat, Ciutat y Regne de Mallorca.

(...)[1] Corregim arem.

Comments