Inventari de la parròquia de Sant Joan de Muro

Bm-1448-7.2

             Primo atrobaren en la dita sgleya una creu gran de argent ab un crucifix de argent.

            Item un reliquiari de argent ab dos angels de argent, lo un dels quals té una lance en la mà de argent e l’altre una canya forcade amb una luna alt, dins la qual se met lo Corpus lo die de Corpore Christi, e, de sobre la dita luna, una creueta de argent ab son crucifix.

            Item un calser gran de argent ab sa petena, ab titol scrit detràs: “Ave verum corpus, natum de Maria virgine”.

            Item un altre calser de argent daurat, ab senyal de esmelts, de Muro[1], qui son en nombre de tres, ab sa patena daurade ab un esmalt de senyal de Déu lo Pare.

            Item un altre calser de argent daurat, ab senyal de flor de lis e de onde, ab una creu al peu, ab sa patena daurade en mig, la qual havia una mà.

            Item un altre calser de argent daurat, ab esmalts al peu, ab sa patena daurada, sens senyal.

            Item un altre calser de argent daurat, ab una creu doble al peu, ab sa patena daurade, sens senyal.

            Item un altre calser de argent daurat, ab tres esmelts al peu, ab sa patena daurade ab un esmelt de Déu lo Pare, lo qual donà lo discret mossen Jacme Mollet prevere quondam, lo qual sta a la capella de Sent Antoni.

            Item dos caps de bordons d’argent deurats, ab una flor al cap dins la qual ha un patro nostro de coral.

            Item duas canedelles de argent, cubertes de bora.

            Item un ansenser de argent, ab les cadenes de argent, ab una barcha de argent, ab un esmelt de argent ab senyal de Muro, ab una cullera de argent.

            Item un asmelt ab senyal de Muro, lo qual se arenchà de la dita barcha.

            Item una custodia de argent daurade, feta a manera de tomba ab peus de botons de argent daurats, dins la qual sta lo cos preciós de Jesuchrist.

            Item una custodia de argent daurade, ab la qual se acostuma de aportar lo Corpus anant a combregar per la vila, ab una creu de sobre ab son crucifix, ab tres esmelts al peu ab senyals diversos.

            Item una altra custodia de argent, daurade, pocha ab una creu e crucifix, la qual servex anar a combregar defora.

            Item una capsa de fust ab cuberta e sos tencadors de argent.

            Item unas crimenelles de bategar ab sa cuberta, ab smalt de sobre, daurat.

            Item unas crimenelles de argent blanch, petita, feta a manera de tomba ab ses cadenes de argent qui serveix a la unció.

            Item sinch corones, entre grans e pochas, guarnides de perles.[1] Corregim murs.

Comments