Inventari de l’herència de Ramon de Sant Martí

Bm-1434-7.2

            Item un altre cofre vermell pintat atroba les coses següents:

            Et primo IIII pesses de cotonina, tiren entre tots XXII canes.

            (...)

            Item dues pesses de touallons cascú de dues canes.

            Item tres touayons cascun de una cana.

            Item un plech de touallons de bri cruus de larch de dues canes e mige.

            Item tres cubertes de cuxí oldanes de bri.

            Item nou toualles de bri per axugamans.

            Item una massota de ferro.

            (...)

            En lo qual alberch lo dit Anthoni en lo dit nom atroba les coses seguents:

            Et primo en lo manjador del dit alberch, ço és una taula poqueta abta per manjar ab sos petges e hun banch.

            Item altra taula larga ab sos petges e un banch larch.

            Item dues cadires de fust per seura.

            Item una portadora de fust ab tres sercols e ances de ferro.

            Item uns ayguaders e uns corbellons per tirar lenya.

            Item un pagès de fust per tenir lumaners.

            Item una lansa s[e]nse ferro.

            Item IIII dargues velles e de pocha velor.

            Item una ballesta de rotlo e una poqueta de fust de pocha valor.

            Item una post de vet stant demunt un pedrís abte per seura.

            Item un artibanch de dues caxes vey buyt.

            Item una caxa quaix podrida. 

Comments