Inventari de l’església parroquial de Sa Pobla

Bm-1514-7.2

            Die prima maii anno a nativitate domini MDXIIII

            Los dies e any desús dits los Discrets Mossen Joan Balester e Martí Poquet, Preveres, Vicaris de le Esglèsia de Uialfàs[1] feren lampar de les robes de le dita esglèsia e joyes de aquella als honrats jurats, so és Anthoni Socies e Vador Serra, altre dels jurats, en lo modo següent.

            Primo depossen an als dits jurats la custòdia de argent lo qual dona a combregar, e una altre custòdia per combregar a le Esglèsia.

            Item une capse de argent per batetjar.

            Item une capse de argent per pernulhiar[2].

            Item en la figura de Nostra Dona una panitència e una brancha de coral, e una panitència de atzebeya negra.

            Item un collar dor e un de perles. Item altre panitència de coral, del coll.

            Item una altre de coral e argent al col del Jesusset.

            Item una panitència de fust ab coral e atsebege detras la cortina de valut, devant la custòdie.

            Item lo altar major, tres tovalles e una tovallola ample.

            Item una tovallola de seda.

            Item al altar de Sent Anthoni, duas tovalles e una tovallola ample listades.

            Item lo altar de Nostra Dona, dues tovalles e una tovellola ample.

            Item a lo altar de purgatori dues tovalles e dues tovelloles.

            Item Sent Cristòfol, dues tovalles e dues tovalloles.

            Item Sent Sebestià, dues tovalles e une tovellole ample.

            Item una cortina de Sant Mertí prop la trona.

            Item una altra cortina ab les posales de Nostra Dona.

            Prop lo altar de Nostra Dona una cortina ab los Reys.

            Item prop la capella una cortina dels XV greons.

            Item una cortina blava devant la capella.

            Item les fons, una cortina de le passió e laltre de la Netivitat.

            Item un drap de càyem vermel sobre les fons.

            Item una cortina de la salutació.

            Item una cortina de la passió del altar major.

            Item XV tovalles, dich quinsa tovalles listades.

            Item deset tovelloles amples de altar, entre bones e dolentes.

            Item quatre tovelloles rentades.

            Item una cortina devant lo altar, de coresma, ab creu blava.

            Item altra cortina de creu blava.

            Item quatre palis de drap de llí per de corema.

            Item vint y tres tovalloles.

            Item tres tovalloles amples.

            Item tres frontals vells.

            Item uns vanevats de altar e un manill de fil am pua.

            Item una cuberta de missal de setí, ab boces vermelles.

            Item una tovallola de vengeli, de li obrade de sade vermela.

            Item dues tovalles blanques.

            Item dues tovalloles petites.

            Item tres calses ab ses patenes.

            Item un cuxinet de domàs vert.

            Item un tros de drap per fer àmit.

            Item quatre mandils per lo pa baneyt.

            Item un bestiment per tot dia per les misses de purgatori.

            Item una casula de ximalot vermel e maniple y astola.

            Item una casula vermela ab flors de brocat, stola, maniple de ximelot.

            Item dos camis, en dos àmits e dos senyels.

            Item altre camis, àmit e senyel no beneyt.

            Item una cortina devant lo altar, de valut negre.

            Item dos palis de domàs vert amb sos frontals.

            Item un pali de velut vermel e frontal.

            Item altre pali de setí vermel ab dos frontals.

            Item un pali de ximelot blanch ab son frontal.

            Item un pali de ximelot negre ab son frontal.

            Item un pali de domàs blau ab son frontal.

            Item un pavalló de setí groch.

            Item una casula de cetí verd.

            Item una casula de girasol ab fres de setí verd.

            Item una casula de ximalot blanch, stola e maniple.

            Item una deumàtiga de velut vert, stola, maniple a stola.

            Item un maniple de domàs verd, e hun de velut vermel.

            Item hun mantell de Nostra Dona, vermel, ab roses de perles, ab nou roses, e un de Jesús, amb sis roses de perles.

            Item un deventer blau de Nostra Dona, de velut, devant quatre ramps de perles.

            Item un mantell de valut verd, ab vuit roses de perles.

            Item un del Jesusset ab sis roses de perles.

            Item un mantell de Nostra Dona de satí blau, ab so mantellet de Jesús.

            Item un mantell de Nostra Dona de valut vermel ab un de Jesús ab sis roses de perles cascun.

            Item dues corones de perles ab grans de argent de Nostra Dona e son fill.

            Item una capa per les festes ab capula de velut vermel.

            Item dues tovelloles de le evengeli, una de ximelot negre, e altre desusada.

            Item una capa de requiem de canyem negre.

            Item una casula de requiem squinsade e un pali de requiem vell, de pinsel.

            Item un pali de possa s defunts e trossos de cànyem blau dolents.

            Item lo ansenser de argent.

            Item lo reliquiari ab la vera creu.

            Item un missal nou, vermel, hun alfeyer.

            Item un breviari ab cant, un libre de velut vermel.

            Item un missalet petit. Item un avengelister, un missal vell, un ordinari, una consueta, un libre de cuyro vermel; una caxa vermela, un archibanch, una caxa grosa, o cofre.

            Les quals cosses foren rebudes per los honrats jurats, presents per testimonis, En Thoni Ferregut e Jacme Ferregut, e per quant lo inventari no ses trobat, no sie present a les altres cosses, les quals coses foren per los honrats jurats liurades al Venerable Mossen Bernat Caldés, Prevare y Vicari de le dita Eclésia. E aquí lo honrat Bernat Caldés ensemps ab lo honrat En Jacme Caldés, son pare cascun per lo tot [fragment il·legible].

            Testimonis: Joan Palou e Lorens Ferregut, Nadal Benet.

            Any mil cinccents desset.

            Lo primer de maig foren rebigudes les coses següents:

            Primo huna capa de sití carmesí.

            Mes una casula bustani negre, astola, maniple.

            Mes quatre tovales.

            Mes huna tovalola.

            Mes quatre camis.

            Mes hun pali de Sent Sabastià, de setí torogat.

           Les coses desus dites foren acomanades al Venerable Mossen Joan Balester, present lo batla e jurats, e Gabriel Fornari (e) Miquel Tortela.[1] Corregim Vialfas.

[2] Corregim pernuthiar.

Comments