Inventari de l’alqueria de Son Ferragut (Sa Pobla)

Bm-1487-7.2

            Primerament, atrobí en la dita heretat una alcaria, tenguda sots alou i dreta senyoria i fadiga (de) l’honrat En Francesc Crespí. En la qual alcaria ha una sort tinguda sots alou del Reverendíssim Senyor Bisbe, i a cens de cinc sous. La qual sort dix lo dit Ferragut posseir per establiment a ell fet. Afronta dita alcaria de una part amb l’alcaria de Gayeta, i de part altra amb l’alcaria de Fangar, i de altra part amb l’alcaria de Jacme Cladera, i de part altra amb lo camí d’Alcúdia.

            Primo, fa dita alcaria a N’En Rafel Despí, 4 Ll, 16 s.

            Item fa dita alcaria 20 s als adniversaris de l’esglèsia de Muro.

            Item atrobí en la dita heretat un rafal lo qual preten dit Ferragut -s’es comprat per ell e per sos obs,- protestant dit Ferragut no li sia perjudici lo metre en lo adinventari com de esser cosa sua pròpia, segons forma del contracte.

 

            Primerament atrobam a les cases de la dita alqueria les coses següents.

 

            Entrant en lo porxo de la dita alcaria:

 

            Primo una taula amb un banc larg amb sos petges.

            Item un altre banc.

            Item sobre la taula una anap d’argent.

            Item uns capsons de llana.

            Item una conque d’aram.

            Item un garbell nou.

            Item un cove bugader.

            Item un senaya de palma, de dues barcelles.

            Item un almud.

            Item dos munts d’olives en los quals digueren los testimonis haver tres truyades.

            Item una altra senaya de dues barcelles.

            Item dins un armari atrobam dues ampolles mitgenceres.

            Item dos cadafos d’aram.

 

            Item un saler de terra i un setriy de vidre.

            Item unes estovalles veyes.

            Item una tovayola veya d’estopa.

            Item uns eixugamans veys.

            Item una estormia veya.

            Item un martell.

            Item dues gerres de dur aigo.

            Item dos cuyator de colir olives.

            Item dues àspies.

            Item un sedàs.

            Item unes estovales de taula de bri i d’estopa, mitges estovales.

            Item un erer vey.

            Item una destral mitgencera.

            Item un banc larg.

            Item un puat de li.

            Item unes bonetes veyes.

            Item dues lumeneres de ferro.

            Item un calestó de ferro.

            Item una ferrera en la qual havia dos martells de ferrar e unes estenalles veyes.

           

            Entrant en la cuina de dita alcaria atrobam les coses següents:

            Primo una bota de mena bladera, en la qual dix haver set quorteres de vena.

            Item una pastera amb sos petges.

            Item un fenyedor.

            Item dues posts de pastar, veyes.

            Item un sedàs nou.

            Item quatre cércols de portadora, veys.

            Item un carretell vey, petit.

            Item un gatzoll sens mànec.

            Item uns capsons de pastar.

 

            Item un banc vey, larg.

            Item un adoledor.

            Item un banc curt, vey.

            Item un murter de coure.

            Item un tayador gran de fust.

            Item una dotzena d’escudelles de terra verda.

            Item un murter de terra de Barcelona.

            Item un librela de terra verda.

            Item una caldera gran veya.

            Item una altra mitgencera.

            Item uns ferros de foc, mitgencers.

            Item uns altres mitgencers.

            Item dues olles de coure, de tenor de deu en dotze escudelles.

            Item una olla de coure petita.

            Item un cernedor de pastera.

            Item una conque veya petita.

            Item un lumaner.

            Item una rova de pega.

            Item un ast de ferro.

            Item uns alambins.

            Item un cuyator de canyes mitgencer.

            Item uns levadors de ferro.

 

            Foren testimonis Jacme Cladera de dita [vila] e Bartomeu Pasqual de la vila de Muro.

Comments