Inventari de cas Donat dels Banys de Sant Joan

Bm-1792-7.2


         En la vila de Campos día 1 de mars de 1792, se es constituit personalment en lo Oratori de la Font Santa lo honor Pera Garcías fill de Onofre, Regidor amb companyía de mi lo infrasquit[1] a fi de fer inventari de los mobles del dit Oratori a fi de entregarlos a Joan Ballester fill de Joan, alias Paulo, elegit novament donat y alli personalment constituits se ha inventariat lo siguent.

           A dins el rebost tres taules de pi llargues y una patita, vuit bainchs de pi llargs i dues cadires.

          Dins la cuina cuatre cadires o tubalets y cuatre banquets, una tauleta de pi vella, unas esgrellas vellas, una pala de du foc, unes esmolles, uns ferros bons, uns llevadors de olles bons, dues gerres, una cadufa, sis llums y un murter de pedra de Santany.

           Dins el rebost vintidos plats grans i 153 plats petits de tota espesia, 32 escudelles, 29 ribelles, dos ribells grans un gran i un mediá, un tallant, un piló, un setrill de terra de du oli, dues olles de ferro amb ses cubertores una gran i altre mediana, dos talladors un redó i l’altre llarg, una alfabia mediana, dues pelles de aram i una graixonera, una cuiera grossa, 56 cuieras petites i tretze forquetes de fust, deu olles entre grans i petites, una tapadora de terra per la pella, un ast de ferro per rosti carn.

           Dins la cambre de la font: Unes esgrelles noves, un llantó i una caldera de aram de 16 lliures, un caixó dins la paret, un poal i dues picas per rentarse.

         Dins l’altre aposento una tauleta de pi vella, tres cadires de Barcelona i dues mallorquines i una de fust amb respetler de repós, un rotlo de braser, una caixa de pi vella amb pany i clau amb sis llansols, dos de estopa i cuatre de drap, dues coixineres de drap noves, dues tavaioles bones, 15 torcabocas nous i 12 torcabocas vells, sinch tovalles de taule, cuatre de drap i una de obrat i un llansol.

         Dins l’altre aposento, un bufet de pi, cuatre cadires de Barcelona, un tubalet, un llit de bancs i un canyis de canya amb sa marfega i matalás i dos coixins, un rotlo de braser amb un ribell, un cuadro de San Joan i un llantó.

          Dins l’aposento de la Justicia, un llit de bancs i un canyis de canyes amb sa marfega, matalás i dos coixins, dues cadires de Barcelona, una taula de pi i un llantó.

          Dins l’aposento des mitx, dos llits, un banc, i canyisos de canyes, dues marfegas i cuatre coixins i una branca de ferro amb llantó.

           Dins la cambra del Donat, un llit de bancs i pots, una marfega de llista de daus, dos coixins plens de llana, dos arcs de ferro per rosti, dos ferros de cortines, un fester, un serca pous estropeat i dos pots de posar pa, una caixa de pi vella, una marfega de estopa.

           Dins altre rebost de dins la casa, cinc tasons de beure aigoardent, dos de crestai y un de vidre, cinc tasons cuatre de vidre i dos de crestai per beure vi, cuatre botellas, tres brocals, sis llantons, sis plats de cafe grans, 24 plats petits de foc, tres plats obrats comuns per posar los tasons, 12 chicares, una chocolatera i una gerreta.

           Dins l’entrada un banc de respetlé de pi, una cadira de repós de pi i una aixade.

           Dins el cuarto dels obrers un llit amb dos bancs i tres pots de pi.

          Dins el cuarto dels capellans dos llits, un de bancs i canysades de canya, una marfega i matalás i dos coixins i lo altre de bancs i canyis de canyes amb marfega i matalas i dos coixins, cuatre cadires de Barcelona, una tauleta o bufet de pi i un orinal aixi mateix com en los demés cuartos i un llantó. Mes com van al có un llantó.

           Dins la paisa un ase negre de sirca sis anys amb son albardá i baiases i un arganyells.

        El qual inventari se entregá a Joan Ballester alias Paulo novement e elegit Donat del dit Oratori perque lo tengui en bona custodi i don bo vertader conta a la fi de sa administració i procur son aument, el qual estant aqui present confesa aver rebut tot lo contingut en lo present inventari essent present per testimonis Joan Ballester de Joan Paulo i Sebastiá Macari de Sebastiá. De lo que don fé. Antoni Sala, secretari.

 

          El qual Ballester lo han constituit Donat amb les pactes i condicions siguients:

         Primé pacte, tendrá obligació dit Donat de tenir oberts i ben net tot a sabre: la casa, cuartos i Ilgesia i robes i parament de casa, servir la misa, captar mentres dirán la misa i posar les llimosnas dins el caixó de San Joan.

          Mes deurá servir tots los qui anirán a visitar San Joan i suministrarlos de la casa conforme la calidad de les persones.

          Mes tendrá la obligació de acompanya el solpás.

          Mes tindrá la obligació de tenir llenya per suministrá los qui anirán a visitar San Joan, i per la festa teia per cremar tres festés tota la nit.

          Mes eurá asistir si heia alguna falta parament de casa i ajudá quant se fará obre en dita casa.

         Mes deurá conrrar l’hortet, cavá les figueres, sembrá ferratge per la bisti, sembrá verdura i donarne a los qui aniran a visitar San Joan.

          Mes tindrá obligació de captar anyells, llana, formatge, ordi, palle, blat, llegums, garroves, olives, oli, pollastres, vi, pebres per envinegrá, canyo, canyas i tot lo que li manarán los Obrers i entregarló tot en el Sr, Obrer Clavari i donarli conta de totes les almoines i les darán inmediatament de haverles rebudes i cada vuit dies compareixerá a pendre resolusió de lo que s’ha de fé.

          Mes captará el pá que nesesitará per son us.

         Mes: que de la bistia que té de San Joan no puga usarle mes que per el servisi del dit Oratori a no ser tengui llisensi de los interesats.

          Mes: es pacte que per son salari se li donará dues lliures cada mes.

          Mes se li donará un anyell per Pascua del que captará i un gall a Nadal, ni es milló ni es mes dolent.

          Mes: el vi que captará se li donará amb tal que deurá tenir vinagre per la casa i per envinegrá pebres.

          Mes: Se li donará llegums per son manesté que serán nou almuts de faves i nou almuts de guixas.

         Mes: Li donarán formatge de cade deu lliures del que captará una. De la llana que captará de cada vint lliures una. Se li donará ordi per la bistia segons lo que voldrán los Obrers.

 

          1 mars de 1792.[1] Corregim infrasquit.

Comments