Goigs de Sant Llàtzer

Bm-1862-6.2


Gois del gloriós Sant Llatze

 

  Tot es poble aquí postrad

vé per obsequiarvós:

Siau nostron advocad,

ó Sant Llatze gloriós.

 

  Cercant per tot un amig

qui vos pogués sustentá,

vos ne anareu á pará

á las portas del mal ric,

pero aquest tot furiós

no us volgué fer caritad: etc.

 

  Foreu molt desgraciad

en cuant á bens temporals,

pero de bens eternals,

estiguereu regalad;

per sa vostra gran bondad

vareu esser tan ditxós: etc.

 

  Sufrireu molts de torments

ab paciencia y gustós,

abandonad de sas gents;

sols un cá va curarvós

sas llagas, que sens piedad

vos davan tants de dolors: etc.

 

  Com á descendent de Adam

per Cristo no redimid,

entregareu lo esperit

en el seno de Abraham;

vostra immensa caridad

tal lloc va destinarvos: etc.

 

  Prop de Ciutad habitareu

per espay de molt de temps,

estimad de totas gents

pes favors qu’els alcansareu;

tots es mals sempre heu curad

venint á invocarvós: etc.

 

  Es cegos y es tullids,

es coxos y es malalts

troban remey á sos mals,

y consol los afligids;

sempre amb el desgraciad

vos heu mostrad piadós: etc.

 

  Per providencia admirable

aquí vos han aportad,

per esser nostro advocad

y per tots fervos amable;

des vostros benefactors

sereu aquí molt honrad: etc.

 

  Pregau per tots, Sant ditxós,

demanau en el Señó

que mos concesdesca es dó

de sabrer imitarvós,

per conseguir los favós

de la celestial bondad:

Siau nostron advocad,

ó Sant Llatze gloriós.

Comments