Goigs de Nostra Senyora del Puig de Monti-Sion (Porreres)

Bm-1853-6.2


Lo Ilustrisim y Reverendisim Sr. D. Fr. Benito Pañellas y Escardó, Bisbe de Mallorca, concedí cuaranta dias de perdó á tots los qui canten, rezan ú oygan estos goigs.

 

Del Cel sou Emperadora,

Ab serafins al entorn,

Ajudaunos puys Señora

Del Puig de Monti-Sion.

El Puig de Monti-Sion.

(De qui tracta la Escriptura)

Es el Cèl pres en figura;

Y es María, oh que gran nom!

Nostron cor d'amor se fón,

Perque aqueix Puig lo anemora;

Ajudaunos puys Señora

Del Puig de Monti-Sion.

També es Cèl la vostra cara,

Mes los ulls fletxas de amor

Qui feren al pecador

Ab misericordia rara:

Aquells ulls y cara son

Causa qu'el pecador plora;

Ajudaunos puys Señora

Del Puig de Monti-Sion.

Cuand per culpas enutjad

Deu envia'assots mortals,

Vos teniu mèrits cabals

Perque ems perdon aplacat:

Dels assots la causa som,

Del perdó Vos mediadora;

Ajudaunos puys Señora

Del Puig de Monti-Sion.

En lo infinit, que Deu pot,

Manau en totas maneras,

Y la vila de Porreras

Per'xò en Vos ho espera tot:

Y com el Rey Melsion,

Élla, en jonolls, vos adora;

Ajudaunos puys Señora

Del Puig de Monti-Sion.

De 1' aygua necessitads,

Visitand vostra Figura

Per Vos l' esperan segura,

Qu'ems don fruits y bons sembrads:

Y en los demés mals del món

Sou nostra consoladora;

Ajudaunos puys Señora

Del Puig de Monti-Sion.

Aquí gran Señora obrau

prodigis y maravellas,

A vells, joves y donzellas

Favors y gracias donau:

De que agraits deim tot hom,

Sou per tots los bens la Aurora;

Ajudaunos puys Señora

Del Puig de Monti-Sion.

Dels Misioners el fervor

Los vostros elogis canta,

Perque sa paraula santa

Convertesca al pecador:

Des qu'es sòl surt fins que es pon

Se gracia per ells implora;

Ajudaunos puys Señora

Del Puig de Monti-Sion.

Des nostros pecats contrits,

A Vos feim depositari

De la clau del sant Sagrari

Per estar en Cristo units:

Ab vostron amor consen

Es fervor que mos millora;

Ajudaunos puys Señora

Del Puig de Monti-Sion.

Per Vos esperàm victoria,

De vostra ajuda y virtud,

Als malalts sou la Salud;

A tots, porta de la gloria:

De caura en lo infernal forn

Siaunos llibertadora,

Ajudaunos puys Señora

Del Puig de Monti-Sion

Los qui de Vos devots son,

Cantan tots ab veu sonora,

Que sou nostra ajudadora

Del Puig de Monti-Sion.

Comments