Glòries i miracles d’Antoni Aguiló, àlies Tonió menor

Bm-1789-2.1


Conexeu en Tonió

aquell qui feia de espia,

vuy un poc pasat mix dia

l’an posat a se presó.

            Per què?

Perque feya de traydor

a quanta gent conexia.

            Responeu

Se llàstima és que no sia

a se de la Inquisició.


2

No he vist homo més flach,

qualsevol vilesa feya

perquè ly dasen com deia

un empleo en es tabach

un bon medi és perquè pach

quantas vilesas ha fetas

axò seran ses completas

d’esta festa que farà

de aquest modo pagarà

ses pesetas que n’a tretas.


3

No·u vist Judío més fi

contra la christiandat

que si·l aguesen cremat

com sa mare el va parir

certament podrian dir

molt més alabanzas d’ell,

y ara se seva pell

no estiria en contingència

de aver de fer penitència

a se costa des Castell.


4

S’altra cama se rompés

en surtir de se presó

y es cervell ly botigués

com ses balas de un canó,

per ell no·y heurà perdó

si no se’n arrepenteix

axò y molt més mereix

per sa seva dolentia
que no·l mereix un espia

qui a tot el mon traiex.

 

                        5

Dimoni no·l te’n duràs

antes que surte de pres

es costat de Barrabàs

ja que dius que no fas res,

de aquest modo Satanàs

estirà content de tu

y no acusarà ningú

de crim de contrabandista,

y el tendràs sempre a la vista

o fias que·l tens segur.


6

Si Jesucrist fos vingut

en es temps d’en Tonió

ell fóra estat es traydor

qui·l punt l’euria venut,

pues és homo tan perdut

que vol ventatjes a Judas,

y qui és qui·n pendrà mudas

si no Judíos com ell,

qui tenen ses sepultures

a se costa des Castell.


7

Ell foradava ses sacas

del cacau a ca son Para

per regalar a unas macas

qui ly feyan bona cara,

y axò no és res encara,

aquella aigo que embarcà

dins ses botes, y firmà

que era oli tot cimat,

y no obstant de averiguat

encara lo va negar. 


Comments