Fundació de la vila de Felanitx

Bm-1300-13.1

              Ffalanig. Anno Domini MCCC.

            En lany demunt dit en Pere Sturs e en Ramon Desbruyll, per manament del senyor Rey, comensaren a edificar la vila de Ffalanig e donaren a la dita vila de teneó dins lo mur XII quarterades ab les cases qui ja hi són e ab l’asgleya, e ab l’alberch des clerga, ab son ortet, e són los cayrons qui hi són a poblar XXVI. E són aquells qui hi són poblats XXV.

            Primerament nia a poblar den Guillem de Madrona I cayró, e fan delme e VI sous an Brescha, ab d’altres honors que’n té com és assignat.

            Item nia den Bernat Jover II cayrons e fan V sous e VI [diners] de cens ab d’altres honors que’n té axí com són assignats.

(...)

            Item ordonarem a la dita vila de Ffalanig D quarterades de terra axi com son termanades e assignades de cascun.

            Primerament ne presem den Pere ses Vinyes L corterades e tenense per en Ferrer Picany a delme e a quint, axi com son termenades e assignades e es tatxada la dita terra a III sous la corterada.

(...)

            Item ne presem den Miquel ses Planes XXV quarterades e fan de cens XXX quarteres de blat, mig ordi, mig forment, axi con son termenades e assignades ab altre honor que li roman e es tatxada tota aquella de la cequia veyla a V sous e laltre a III sous.

(...)

            Item ne presem den Orsset ses Cudines C quorterades e fan al senyor Rey delme e XV axi com son termenades e assignades e es tatxada a V sous.

(...)

            Item ordenaren e assignaren plassa ala dita vila denant lalberch de n’Huguet de Avinyo e denant lalberch den Fferrer des Puig e denant lalberch den Berenguer Sunyer e denant lalberch del pubil den Guillem Gaverrell, e deja donar la vila al dit pubil XL sols de esmena per II hobradors, e per I canto de corral quen compraren, e sia sua la fusta, e les teules e les peres que hi son, e com la dita vila pendra los dits obradors dejen pagar al dit pubill lo dit preu, e ell desfer los dits obredors el canto del corral axi com termenaren e assignaren, e pusque fer lo dit pubill portals qui obren en la plassa e fer portxes de X palms dample e que sia lo porxo dalt III tapiades la hon aygo vesara e tots los altres qui han exida, en la dita plassa, pusquen fer semblant cas exceptant quels portxes sien badius e no sien closes.

            Item ordenaren que la paret dela vinya den Pere ses Vinyes qui es de pres la font, deja tornar atras e adobar axi com els termenaren e assignaren e per les plantes e per esmena dela paret deu-li donar la vila XXV sous.

(...)

            Item ordonaren que aquell quadro de terra, axi com es termenat e assignat, sia dat a orta a fer e hani partida dels hereus den Bruguera, e den Huguet Carnicer e den Ferrer des Puig e den Salamo, e den Guillem Pons, e es lo dit quadro de terra devayll la orta qui ja hi es, e affronta ab aquella e en lo cami qui va a la Ciutat e ab la honor den Pere ses Vinyes, e sien fetes parts del dit quadro de terra, so es assaber: de I quarterade VIII parts a hu acaptador e don de cens, per la dita part, XV diners, e axi ven la quarterada a rao de X sous, e asso posaren a tan gran for per so com es loch de reguiu e son los orts qui son astablits en lo dit quadro XXXI e ani dalguns qui son a maior preu los uns quels altres.

            Item ordonaren que sia donat sementiri a lasgleya dela dita vila so es assaber, foralmur dela vila, e siali donat mig quarto de terra al dit sementiri e es-li assignat en la honor den Huguet d’Evinyo, axi com es termenat e assignat, e es tatxat que deja donar la vila al dit Huguet d’Evinyo per esmena del dit mig cayro XX sols el dit Huguet d’Evinyo te lo dit mig quarto hon se fa lo sementiri ab daltre honor ensems per en Pere Brescha, a cens. E si lo dit Huguet d’Avinyo retia la carta al dit Pere Brescha deja donar X sous an Pere Brescha dels XX sous que haura reebuts dela vila per raho del sementiri. 

Comments