Forma Pronunciandi psalmum

Bm-1601-6.1


            A vós, Senyor omnipotent, Pare etern e invisible, per medi de vostre fill unigènit, Iesucrist Redemptor nostre, en virtut de l’Esperit sanct proceint dels dos, invocam y humilment supplicam que siau servit d’assistir ab nosaltres ací en vostre sanctíssim nom congregats. Vós, Senyor Iesucrist, per la vostra sanctíssima boca haveu dit que, sempre y quant dos o tres seran convocats en lo vostre sanct nom, vós estareu enmig d’aquells. Axí, nosaltres, volent obeir a vostres sancts documents, zelosos de l’honra i autoritat de la vostra sancta Església, nos havem ací ajuntat en lo vostre sanctíssim nom contra d’aquell o aquells, los quals, poc tement a la vostra divina majestat, a les censures y penes de vostra esposa l’Església, no han dubtat, ab persuasió diabòlica, matar o vulnerar, o posar les mans en la persona de N., en grau eclesiàstic constituïda, supplicant a vostra divina majestat siau servit, ab lo braç de vostra potència, confondre y lligar aquells, com a membres apartats de la vostra sanctíssima passió, de la unió y consorci de nostra sancta mare la Iglésia. Vós, Senyor, maleíreu a Caïm perquè matà a son germà Abel, dient-li: maleit seràs sobre la terra, vago y fugitiu aniràs sobre ella. Llançau la vostra maledictió sobre d’estos, que han escampada la sang de vostres ministres o posats les mans en ells. Vagen vagos y fugitius per lo món, sens trobar auxili y favor d’algú, y maleits sien aquells los quals los daran auxili, consell o favor en alguna manera, fins a tant que vinguen a condigna satisfactió.

            Destruïu-los, Senyor, com destruíreu a Sodoma y Gomorra ab foc del cel. Descarregau, Senyor, sobre d’ells totes les plagues que vingueren a Faraó. Vinga lo àngel percutient y destruesca aquells, passe a foc y sang les terres, bestiars, possessions, heretats que no sien. Feriu-los, Senyor, ab llepra axí com a la germana de Moisès. Feu ab ells lo que féreu ab los qui periren en la sedició de Coré. Obre’s la terra y trague aquells, axí com engullí y begué a Datan y Abiron, de tal manera que abaxen en lo infern en cos i en ànima. Maleïu-los, Senyor, axí com maleíreu a la ciutat de Jericó. Caiguen per terra axí com caigueren les muralles d’aquella. Castigau-los, Senyor, axí com castigàreu a Acan que manàreu fos apedregat y tota sa casa y família cremada ab foc del cel. Vinguen sobre ells totes les maledictions que, contra els menyspreadors de la lei de Déu, en les sagrades letres són contengudes.

            Maleita sia la terra que caminen i trepitgen [R.] Amén.

            Maleits sien los vaxells y naus en què naveguen. Amén.

            Maleites sien les cases y llocs a ont habiten. Amén.

            Maleits sien estant, maleits sien caminant. Amén.

            Maleits sien vellant, maleits sien dormint. Amén.

            Maleits sien callant, maleits sien parlant. Amén.

            Maleits sien en lo menjar, maleits sien en lo beure. Amén.

            Sien ferits de fam, set, pobresa, febre fins a tant muiren. Amén.

            Los seus cossos sien menjats dels aucells de l’aire y bèsties de la terra. Amén.

            Sien ferits de nafra pèssima, fúria, frenesia y vagen palpant enmig lo dia axí com lo cego en les tenebres. Amén.

            Maleit sia lo cap d’aquells. Amén.

            Maleit sia lo cervell d’aquells. Amén.

            Maleits sien los ulls y orelles d’aquells. Amén.

            Maleits sien lo nas y boca d’aquells. Amén.

            Maleita sia la lengua y dents d’aquells. Amén.

            Maleit sia lo coll y garganta d’aquells. Amén.

            Maleit sia lo pit y cor d’aquells. Amén.

            Maleites sies les espalles y espines d’aquells. Amén.

            Maleites sien les mans y dits d’aquells. Amén.

            Maleites sien les cames, ionolls y peus d’aquells. Amén.

            Maleits sien los nirvis, venes y iunctures d’aquells. Amén.

            Maleites sien totes les coses interiors y exteriors d’aquells. Amén.

            Ab Judes sia la sua habitatió en lo infern. Amén.

            Ab Belzebuc, príncep del dimonis, en los claustros de l’infern sien reclusos y tancats. Amén.

Comments