Encants dels béns de Tomàs Armengol, mestre violer

Bm-1591-7.2

              Encantus bonorum mobilium mtr. Armengol Violerii          

            Die XXVIIII mensis Majii annorum a nativitate Domini MDLXXXXI In Dei nomine Amen. Dictis Die et Anno fuit processum ad venditionem mobilium infra scriptorum ad instantiam et de Mandato Dominae Parxedis Armengol sororis et heredis ab intestato dicti Thome Armengol violerii quo mediante Antonio Aloy curritore de collo et hoc coram domibus in quibus dictus deffunctus habitabat partibus testibus infrascriptis ut dicto Anty. Aloy curritore et Jacobo Armengol scriptore maiori.

            Primo se venen unes balanses sens pesos a mtr. Llorens Marti guanter per 4 s. y 2 d.

                        Item una cadira baxe guarnide de fil a Ant. Gil perayre per 2 s. y 2 d.

            Item un sercapous ab quatre ganxos a mestre Llorens Martí per 1 s. y 6 d.

            Item un plat gran de terra y una fruytera de vidre ab lo peu trencat a dit Marti per 2 s. y 

2                      d.

            Item una pella un ast y unes molles, tot vell, a mte. Aloy corredor per 2 s. y 4 d.

            Item sis plats y una llibrelleta, alguns trencats, a Sebastià Oliver per 1 s. y 10 d.

            Item un llibrell y set o vuyt plats trencats a mestre Demià Sitges sabater per 2 s. y 

mitg.

            Item una cadira y una tauleta redona, tot vell, a Joan Salguet serrier per 9 s. y 4 d.

            Item un Reteulet vell y un canelobre tembe molt vell y romput a Joan Bodo, sembrer 

per                        3 s. y

            Item un coxi vell de llane, un orinal y un paneret, tot vell, a Francesc Pisa per 1 s. y 2 

d.

            Item una llumanera destany vella y un vaxellet de vidre en que ha Ayguo de trevol a 

mt.                        Miquel Comes per 2 s. y 10 d.

            Item un lleut petit a Joan Farrer per 10 s.

            Item un altre lleut xich a Joan Farrer per 10 s. y 6 d.

            Item una sitre a Rafel Gil, texidor de llana per 10 s.

            Item una guiterra petita a dit Raffel Gil, tixedor de llana per 1 £. y 2 d.

            Item una viola rompuda a Joan Farrer per 5 s. y 2 d.

            Item una viola grosse rompude a mtr. Miquel Julia per 7 s.

            Item altre viola grose a Joan Farrer per 1 £. 10 s. y 2 d.

            Item altre viola a mtr. Nedal Company per 20 s.

            Item una sitre a Ant. Arnau paraire per 6 s.

            Item un lleut romput a Joan Farrer per 5 s.

            Item una sitre a dit Joan Farrer per <per> 12 s.

            Item un violi no acabat a mtr. Guillem Pujals per 8 s. y 6 d.

            Item altre violi no acabat a mtr. Antoni Viacaba per 10 s.

            Item altre violi no acabat a Joan Farrer per 7 s. y 4 d.

            Item altre viola a Joan Farrer per 21 s. y 2 d.

            Item una guitarra a Gaspar Camerada per 8 s.

            Item altre viola a dit Camerada per 6 s.

            Item una guiterra petita ab la cuberta desfeta[1] y rompuda a mtr. Nicolau Llebres per 7 

s. y                      4 d.

            Item una viola vella a Gaspar Camerada per 4 s.

            Item altre viola grossa vella a dit Joan Farrer per 14 s. y 6 d.

            Item uns flascos de arcabus vells a Llorens Martir guanter per 4 s. y 6 d.

            Item una guiterra noua la qual no es acabade a Joan Farrer per 8 s.

            Item altre guiterra no acabade a dit Farrer per 8 s. y 2 d.

            Item altre guiterra no acabade a Gaspar Camerade per 7 s. y 10 d.

            Item un poalet foradat a mtr. Nicholau Llebres per 2 s. y 2 d.

            Item una guiterra noua sens cordes a Joan Farrer per 1 £. y 9 s.

            Item un guiterro ab ses cordes a Miquel Morro per 10 s.

            Item una taule de noguer sens petges a mtr. Llorens Llinas per 12 s. y 6 d.

            Item un violi nou no acabat sens cuberta a mt. Nicolau Marcadal per 7 s.

            Item una viola vella y rompuda a Gaspar Camerade per 8 s.

            Item altre viola a mt. N. Mercadal per 20 s. y 2 d.

            Item una guiterra noua a dit Camerada per 20 s. y 2 d.

            Item altre guiterra noua al Sr. Joan Antoni Fuster per 18 s. y 2 d.

            Item altre guiterra noua al Sr. Gaspar Mir per 39 s.

            Item una figure de Nr. Sra. al sobre dit per 3 s.

            Item un violi a Joan Farrer per 1 £. y 4 s.[1] Corregim deffeta.

Comments