Diumenge primer d’Advent

Bm-1847-6


Diumenge primer

d’advent.

 

             Lucæ 21, v. 25.

 

            «En aquéll temps digué Jesus en es seus dexebles: Ei haurá nóus señals en es sol, sa lluna i sas estrellas, i en la terra; assustada sa gént, p’ es renóu de la már i de sas onas.» Es sól torna<na>rá fosc, se lluna no dará clarò i sas estrellas tampoc, com si fossen caigudas.

            «Romanent com a gelats ets homos p’ es temò i recel de sas cosas qu’an de succeír a tot l’univêrs; perque sas virtuts des cêls ferán sentiment, se mourán a una i áltre párt;» sa majestat del judici ferà temer ets ángels i tot, diu sant Ambros, i sant Agustí añadex que es bóns y tot en sa grán persecuciò del Anticrist, uns caurán, áltres estirán en perill de cáure.

            Quin dia de horròr p’es máls, «cuánt vejan venir es Fill de s’ homo sobre un nigúl en grán podèr i majestát!» Fill d’Adám, Abraham i David an a qui prometé Déu Páre el Déu Fill, fet homo per obra del Esperit Sant y nát de María, sémpre vêrge; peró no «mánso i humíl de cór; sinó poderos y just per castigár an es qui eu han merescut, abusant de sa seua divina misericordia, i no podrán escapá de s’ira divina; veurán sa creu del Salvador, el cuál enviará es séus ángels, qui en veus espantosas com a sô de trompetas, los farán comparexer, i haurán de ser sentenciats an el fóc etêrn devant Deu, ets ángels y sánts.

           «Idó voltros lleáls faêls, cuánt veurèu que comênsan a succeir aquéstas cósas, obríu ets úis, alsâu es cap, animáu-vos, perque sa vòstra redenciò s’acosta.» Mái més será perseguida se virtút, se veurá es vici en tota sa seua féaldad, es bóns triunfarán; i es mals romandrán empagaits, confusos y eternament aturmentats.

            Jesus los proposá aquesta comparansa: «miráu sa figuera i tots ets abres quant esclatan ó comênsan á treure i aprodui de sí es fruit, conexeu que s’ acósta s’ estiu.

            Axí també en veure voltros lo que vos hé dit, sapiáu que está próp el reine de Deu qui premiará es bóns, castigará es mals» i tot estirá en sa major perfecció, resplandint sa seua gran misericordia i la rectitud de sa seua justicia, diu el Señor.

                                                                                        (...)

Comments