Dietari del Dr. Fiol

Bm-1782-1785-13.3


          1782.- Barthomeu Ripoll es vingut al matí, ha aportat un covonet murtons, llimones y taronjes. (...)

          El Comenador de Sant Antoni ha enviat un cabridet mort pelat y dos coniis: dat al home 1 sou 8 diners. (...)

          Gregori Salom de Son Salom envia un recordell.

          He regalat este recordell a las Religiosas Capuchinas.

          Per fer panades han mort en case el xotet de Moragues: Panades 44; 5 crespells. (...)

        Antes de mitx dia som estat a veurer a me mare que he trobade en el llit per cadarn; essent antes vingut Llorens a dir. Y després hora baxe per haverme demenat confitura, li he enviat una llencue de carbasat y un estel de pasta real. (...)

           

         1783.- Entre mitx dia y vespres es vingude me mare, ab Miquel Riera y se muller y un fiet a donarme el pesame de Catharina; li he dat al ninet dues rosquillas de Sineu, una taronje xina y un aubercoch confitat.

 

         1784.- Entre mitx dia y vespres era vingude ma mare; y he compost a Juana a la que yo estave resolt a engegar per haver ahir romput la sopera blanca inglesa, indiscreta.

          Per ma del criat he enviat a Sor Maria Ignacia, me germane, dues enseimades. Ella, en retorn, ha enviat dos robiols de dues solas cuits a se pella. De estos he enviat un a me mare royat de mel. (...)

           Me germane de Santa Catharina envia dins un plat dues llesques de Pape y 4 buñols de vent. (...)

           El P. Prior de Cartoxa em regale una coca de juavert y dolsas dins un platet.

 

        1785.- Me germane Margarita me ha enviat 24 xucladós, dues garroves de paste y dos bosins de codoñat y figas secas forneras.

 

Comments