Dietari d’una família noble

Bm-1550*-13.3

            a)

             A 16 de octubre 1550 comensa a mostrar musica a ma filla lo fill del organer mestre Gaspar, donelí sis escuts lany qui ve a mitx escut cada mes.

            A 22 octubre li doní vuyt sous y mitx per la entrada: haviali de donar 7 s. 6 donilin 8 s. 6 perque havía trempat lo menacor y haviay posat alguna corda qui ell ja tenía... 8 s. 6

            A 15 de noenbra li doni quatre reals castellans qui valen... 11 s. 4

            (...)

            A 21 de maig dona ma muller 20 s. a dit mestre de ne Onisa y fonch despedit. Es ben pagat fins aqui perque la molt poch visitava, que moltes vegades pasava vuyt y quinse dies que noy venía.

 

            b)

             Recepta pera falcons la qual tinch de hun cassador quim vené hun tunissench qui anave ab les galeres de don Bernaldino.

          Primo con voldras purguar hun falcó, as de pendre mitx cor de crestat dematí, y rentarlo has ab aigua tibia y donarlo á mengar al falcó, y a la vesprada quant se pon lo sol donarli la purgua que son cinch coses, so es, guoma draguant, arquitira, sini grech, sarguantona, sucre candi, eseuar; de totes estes coses, sa de posar tant de una com de altra, salvo que del eseuar sa de posar la mitat no mes, y tot aso a de ser molt y tanta quantitat ques pugua donar ab un tros de pell de guallina ho colomi com acurall enbulicat.

            Lendema de la purgua donarli hun tros de cor tant com huna ametla ensalgat ab sucra.

Comments