Determinacions del Gran i General Consell de Mallorca

Bm-1618-7.5


            H.res Senyors y sauis concellers.

           La gran santidat y Excellentia del glorios Sant Joseph Pare putatiu de Deu nostro Senyor Jesuchrist y spos de la Verge y Mare del mateix Deu, y la gran deuotio que tot lo poble de aquest Regne, axi en la ciutat com en la part forana, ha tingut y te a dit glorios Sanct es notoria a tots Vs. ms.: lo qual es Aduocat devant de Deu nostre Senyor quantre la[1] malignitat dels rouells que solen patir los sembrats al temps de granar, la qual particularment alguns anys sol esser gran en lo present Regne, per nostros pecats, de manera que, tenint los sementers bons principis han acustumat svoluarse en temps de granar, y per remey de tant gran dany es necessari acudir á deu nostro Senyor per medi y intercessio dels Sancts gloriosos, pera alcançar la seua divina gratia y misericordia, y perque ab mes devoció y fervor puga tot lo poble acudir a pregar a dit glorios sanct Joseph que nos sie intercessor deuant de Deu omnipotent pera que allibere los fruits y sembrats de tals perills, es molt convenient que la festa y diada del dit glorios Sanct sie solemnement colta y de precepta, per tots generalment en lo present Regne. Per ço se proposa á Vs. ms. pera que diguen si tenen per be que lo die y festa del dit glorios sanct Joseph sie de aqui al devant solemnament colta y de precepta axi en la present ciutat com en la part forana y que per dit efecta se supplique al Ill.m y Rm. Senyor Bisbe ho tingue axi per be y mane sie dita festa solemne y de precepta, fentse tot lo que per dit effecta sie necessari. Sobre la qual propositio passaren y discorregueran los vots y parers de dits concellers de un en altre com se acustuma y fonch conclus, deffinit y determinat nemine discrepante ques fassa conforme esta contengut en dita propositio.[1] Corregim lo.

Comments