Despeses per un quadre de l’església de Deià

Bm-1779-7.6


           4.- 28 de octubre de 1779. El abaix firmant Jaume Marroig Pre. Dich y declar, com en la obra que se ha feta del quadro major de la iglesia de la Vila de Deyá que ha costeat el Rd. Sr. Don Simón Marroig del Molí, Pre., y Rector de la Vila de Buñola, mon onclo, se ha gastat lo siguent, totas las quals partidas abaix escritas se han pagadas per la mia mà de son ordre, y para major claredat las vaix especificant cada huna de per si y son com seguexen:

Primo, se paga a Mestre Josep Sastre, escultor, per la llenya y mans de fer el quadro, y van fora......................................................................................................350£

Mes per añadidura de adornos de la gorniza[1], polseras, adornos de la banqueta, cartellas, capitells, vaza y pintar la repiza y pedestals y escalonada, quaranta[2] una lliuras tres sous y sis diners que se pagaren a Mestre Rafael Torres, escultor, y van fora......................41£ 3s. 6d.

Mes per vint y quatre mil panys de or a rahó de devuit lliures cada mil, importan quatre centas trenta dues lliuras que van fora.......................................................................432£

Mes per las mans y jornals de deurar dit quadro a rahó de deu lliures cada mil panys que dit Torres deurá, importan doscentas quarenta lliuras, que van fora................................240£

Mes per pintar la Purissima, deset lliuras, setza sous y van fora..........17£ 16s.

Mes per dos angels, vint y sinch lliures, tretze sous y quatre diners y van fora......25£ 13s. 4d.

Mes per deurar de estofada y fer tres figures de bulto, ço es una de Sant Juan Baptista, altra de Sant Matheu y altre de Sant Simó, apostols, que feu dit Torres per preu de vuitanta lliures quiscuna que importan doscentas quaranta lliures que van fora .................................240£

Mes per una cortina per el Sagrari amb sos adornos tretza lliuras vuit sous y deu diners, que van fora..................................................................................................13£ 10s.

Mes se pagá per jornals de fuster vint y dues lliures deu sous que van fora...............22£ 10s.

Mes llenyam per dita obra, dotza lliures, dotza sous que van fora..........................12£ 12s.

Mes per aigua cuita, duas lliuras, quatra sous y dos diners que van fora.................2£ 4s. 2d.

Mes per taxas, claus y ferros, deu lliuras tretza sous y dos diners que van fora......10£ 13s. 2d.

Mes per tre(n)ta set dotzenas de retjolas mallorquinas per el pizo del Pre(s)biteri a rahó de çinch sous la dotzena, importan nou lliuras sinch sous que van fora........................................9£ 5s.

Mes per trenta set dotzenas de retjolas de Barcelona a rahó de sis sous la dotzena que importan deu lliuras, setze sous que van fora.............................................................10£ 16s.

Mes per jornal de picapedrer dotza lliures, sis sous y sis diners que van fora..........12£ 6s. 6d.

Mes per jornals de manobre set lliuras, dotza sous que van fora..............................7£ 12s.

Mes per cals y guix tres lliures, onze sous y vuit diners que van fora...................3£ 11s. 8d.

Mes per repicar per la festa de la bendició y murta, setza sous que van fora...................-16s.

 

Mes per setze ciris per la festa de la bendició del quadro, duas lliuras, setza sous que van fora...................................................................................................2£ 16s.

 

Totas las quals partidas que en numero son denou en una componan y fan la suma de mil quatracentas cinquanta y cinch lliuras, quatra sous, dos diners que van fora per fi y remate del present compte dich........................................................................1.455£ 4s. 2d.

 

            Y per a que const en tot temps la veritat de esto firm de la mia propia ma el present paper de declaració, vuy en Deyá, 28 octubre de 1779.

 

             [Fdo.] Jaume Marroig, Pre., del Molí.[1] Corregim forniza de l’original, que deu tractar-se d’un error de transcripció a causa de la semblança gràfica de f/g, per gorniza, que reprodueix la pronúncia mallorquina del mot ‘cornisa’.

[2] Corregim quarenta.

Comments