Despeses per la celebració de festes a Pollença

Bm-1385-7.6

Item despaní antra lo jorn de Pasco, les dues festes a pascues per donar a beure, a rafrascar als juglàs, a la gent qui vania beura com avian ballat, entra pa, vi, un formatge, entra tot, divuyt sols, sis diners.

            Item dissapte al primer jorn de abril, per manament dels senyors jurats llogam lo rosí d’en Gabriel Mertorell y an Bernat Quart anà a Inca per llogar I trompador y no’n poch aver, anà a Muro y llogà n’Armengol qui vench tocar así, per tant com en Johan Desdé se’n a anat tocar Alcudia. Costà, lo rosí, quatre sols.

            Item dimars de Pasco, a IIII de bril, per manament dels senyós jurats, doní al damunt dit Armangol, trompador, per son selari qui li fo promès, lo qual fo quinze sous menys de sos percasos, per tant qu’ych vangués.

            Item dimars, a IIII de bril, doní als senyós jurats los quals ells donaren als frares del Carma per amor de Déu, per tant com hich avian astat en la corema per confesar y per preycar, per tant com avian aut poch acaptiri en las festas de Pasco. Los senyós jurats feran los de jutori trenta sols.

            Item dilluns, a XVII de bril hic demunt dit, per manament dels senyórs jurats doní al senyor en Bernat Ner per la caramella que llogaren de Johan Desdé, que la tocàs en Gordi Salisardo a las festes de Pasco, per tant com en Gordi avia la sua Alcudia, sonà lo dit Desdé, spich V s.

            Item doní al damunt dit Bernat Ner per tant com proveyí n’Armangol, trompador, de Muro, a las festas de Pasco com axi fo compras com lo llogarem que’l aguessen a proveyir. Donili sinch s.

          Item dissapta de Singogesma qui aviam XX de matg, per manament dels senyors jurats doní al sart d’en Nangarot per agranar la plasa dotze diners, I s.

            Item sent demà qui fo lo jorn de Sincogesma per manament dels senyors jurats doní a beura y a refrescar dematí y aprés dinar als juglàs y a tots aquels qui ballavan y ancara a d’altres qui si mesclavan. Costà pa que comprí de la flaquera, so és de la muller d’en Macdele: nou s.

            Item d’en Gabriel Tió I formatge dotze diners. Item vi d’en Pug i vanits a dos s. VIII d. lo cortó; costà vint i tres sous, sis diners. Leva entre tot trenta y tres s. sis diners:

                                                                                                                              I l., XIII s., VI.

(…)

                                                                                                                                       

              Item de manament dels jurats doní an’an Borell tamorer per tant com vench tocar, así com los jurats lo si avian promesos vuyt sous:                                                                                                                                                                     VIII s.

              Item dimars i divenres a XXX i XXXI de mag sa feran los padrisos de la plasa.

(…)

           Item a XIIII del mes d’aguost par manament dels senyós de jurats doní en Johan Siurana qua comprà dos pols qua coragueran a madona santa Maria d’aguost:                                     

               III s.

              Item despaní per manaments dels senyors da jurats el jorn de madona santa Maria d’aguost entra pa y vi, altras cosas y loguer d’enpolas y loguer de quadaffos y loguer de gots, asò per dar a rafrascar a tots cans na vanyan:                                                                                                                                                                      I l., VIII s.

          Item doní per manament dels senyors da jurats qua loguaran en Borel par toquar el jorn de madona santa Maria da guost:                                                                                                                                                                             VIII s.

               Item dilluns a XXVII de noembra doní an Gredolí...

      Item li doní per mudar los osos de la balena del portal de la esgleya que’els mudi a la paret de la sagrastia:                                                                                                                                                                          I s.

(...)

            Item a XXVIII de satembre doní a la muler d’en Bernat Deulofeu per un paray de pols que compram a sent Miquel per a corer:                                                                                                                                                                                 II s.

              Item dispany al jorn de sent Miquel entra que feran agranar la plasa els jurats y loguer de ampolas y de gots y de cadafos y una gerre que comprí y una dodsana de pa y a dar a beure an aquels qui vanyan en los jurats com avyan balat:                                                                                                                                                                             XVIII s.

Comments