Despeses per a la construcció de dues barques de panescalm

Bm-1420-10.3

Ací apparen les compres e maçions fetes per mi Anthoni Ça Costa per les dues barques de penescalm noves que se fan de voluntat e menament dels honrats Jurats; comencí dimecres a xviiii de abrill, any MCCCCXX.

Primo, paguí lo dit jorn a x hòmens qui deçaren dins la darasana abres, entenes e barques per fer plaça ha on los mestres d’axa posquesen aseura les dites dues barques                                                                         viii s. viii

Item, comprí d’en P. Bojosa hun pa de pegua qui peza l quintars viii liures, a raó de xv sous lo quintar, e més i quintar lxxxiiii liures de estopa a raó de lvi sous lo quintar, munta v liures, v sous, iii diners; e més, xx faxos de bruscha per x sous; munta tot                                                                                                                              vi l. x s. xi

Item, comprí d’en P. Julià Palagrí, convers, sortidor de cuys, una sàrria de reyna que peza iiii quintars, viii liures, a raó de viii sous lo quintar, ab lo port.                                                                                          i l. xiii s. viii

Item, comprí de la dona Nicolaua, muyller d’en Andreu Cabeça, v dobleres de Valènçia, a raó de vi liures la pessa; munten                                                                                                                                              xxx l.

Item, paguí a viii bastaxos qui aportaren de Santa Catalina fins a la darasana les dites sinch dobleres                                                                                                                                                   xviii s. vi

Item, comprí d’en Jacme Pasqual viii taules de pi de reyns, a raó de xxxv sous la pessa; munten                                                                                                                                                         xiiii l.

Item, paguí a iiii bastaxos qui aportaren les dites taules de Santa Catalina fins a la darasana , a raó de ii sous la pessa                                                                                                                                                        xvi s.

Item, comprí x quintars de leyna de pi per fer estepes e puntalets a les dites barques, qui costen ab lo port fins a la darasana                                                                                                                                         xiii s., viii

                                                                                                                                                 lv l. i s. v

Item, comprí d’en Johan Avinyó iii pels per fer lanades, a raó de iii sous la pel; munten                             xii s.

Item, comprí d’en Johan de Sales hun fust de pi per                                                                           ii l. x s.

Item, comprí d’en Nadal Truyols iii fusts de pi per fer banchs a les barques per                                     ii l. x s.

Item, paguí a iiii bastaxos que.ls aportaren de Santa Catalina fins a la darasana.                                      iiii s.

Item, comprí den Nicolau Pons iiii barrines                                                                                            iiii s.

Item, comprí d’en Nicolau de Johan xiii taules de vet, a raó de xvi liures lo sent, per fer panyos e altres coses a les dites barques                                                                                                                                    ii l. iiii s. vi

Item, comprí d’en Antoni Soller xiii taules de pi per fer rambades e panyos a les dites barques, a raó de vii s. la pessa; munta

                                                                                                                                                   iiii l. xi s.

Item, paguí a iiii bastaxos qui les aportaren fins a la darasana                                                                  ii s.

Item, comprí d’en Antoni Soller xxxx fusts de hom, a raó de vi sous los xxxvi fusts e los iiii fusts a raó de vii sous; munten tot, per fer carenes e panascalms e cadenes e altres coses a les dites barques, munten                                                                                                                                                   xii l. iiii s.

Item, comprí d’en Johan Calafat de Vall de Musa cc xxxx quintars de auzina, a raó de ii sous, ii diners lo quintar, per fer madirs e traguants e altres coses a les dites barques; munta tot                                                 xxvi l.

                                                                                                                                     xxxxviiii l. viii s. vi

 

Item, paguí e.n Luch Salmater, per loguer de hun aza qui se.n manaren al bosch com boscaren la dita fusta, per ii jorns, a raó de ii sous lo jorn                                                                                                                    iiii s.

Item, paguí al dit Luch per loguer de una serra de dues mans que_m loguà iiii jorns.                                  ii s.

Item, paguí als mestres d’axa [qui] donaren lats a la una barcha per cloura, e asò per a beure                   ii s.

Item, comprí d’en Johan Sifre dos trosos de pi per fer banchs que manchaven a les barques per                                                                                                                                                            vii s. vi

Item, paguí a xxx de maig a iiii bastaxos qui aportaren de Santa Catalina fins a la darasana una doblera per obs de les barques.                                                                                                                                        iiii s.

Item, paguí a x bastaxos qui ajudaren a mostrar carena a la huna barcha com la dagué cloura al pla.                                                                                                                                                                  i s.

Item, paguí e.n Vidal, barquer, qui.m aportà de Portopí hun tros de hom per hun guovern a la huna barcha                                                                                                                                                             ii s.

Item, paguí e.n Monserrat Olivela, caldarer, per hun sòl de caldaró qui féu qui pazà vi liures, a raó de iiii sous la liura e i sou de beuratga; munta tot                                                                                                                i l. v s.

Item, paguí a vi bastaxos qui ajudaren a mostrar carena a l’altra lats de la barcha per cloura-la al pla.                                                                                                                                                               i s. vi

Item, comprí d’en Tomàs Enjelats md aguts de fuya lavada, a raó de v sous lo sent; munten tots                                                                                                                                                         iii l. xv s.

Item, comprí d’en Nicolau Pons, ferrer, entre aguts de fuya lavada e de terç e de caraval e sagatials e perns e altres coses, que munten                                                                                                                     iiii l. xviii s. v

                                                                                                                                                 xi l. iii s. vi

Item, comprí d’en Guabriel Bofí, ferrer, sent taules de vet per fer entoldament a les barques de penescalm noves, a raó de xviii liures lo sent                                                                                                                    xviii l.

Item, paguí a vi bastaxos qui aportaren les dites c taules del Mercadal fins a la darasana                         xii s.

Item, comprí mig cortà de oli per los calafats, a raó de iii sous lo quortà                                                  i s. vi

Item, comprí d’en Berthomeu Morey vi barrines per                                                                                 vi s.

Item, paguí a vi bastaxos qui ajudaren a mostrar carena a l’altra barcha dues vaguades com degué cloura lo pla                                                                                                                                                                iiii s.

Item comprí d’en Antoni Berthomeu vi pans de pegua qui pezaren net viii quintars lx liures, a raó de xvi sous lo quintar; munta

                                                                                                                                               vi l xvii s. vii

(...)

Comments