Despeses per a la conservació del blat

Bm-1769-7.6


Relació del gasto se ha ocasionat en porgar los grans de capítol, peletjar y demés se ha offerit necessari per la conservació de los matexos grans.

Primo â Gabriel Florit homenàs per son treball de porgar el blat gros, manut y xexa de capítol.....................4 £

Més a Juan Vanrell per 20 dietas de peletjar y refrescar los dits grans y llevar y tirar capols y agrenar las salas......................................................................................................................... ......................................2#

Més un jornal de mestre per recórrer las tauladas de capítol y manobre....................................................... #

Més al Sr. Dr. Miquel Coll, pre y rector, per el gasto de replegar el quart de capítol...................................... 5#

Més 8 dias per porgar el blat gros, peletjar y llevar la pols y terra y mengim de ratas................................... 1#

Més 7 dietas de Gabriel Florit per porgar el blat manut............................................................................. 1#

Més 3 dietas de Pere Reyal Reyeló per porgar y fer net lo ordi.................................................................... #

Més per el gasto de ensitjar lo ordi y posarlo en lo graner, palle de ordi y demés gasto de fer monoys de palle per las voreras.................................................................................................................................................. 1#

Més per el port de los grans que se aportaren de capítol: quatre jornals y quatre bístias...............................3#

Més a Pere Reyal Reyaló: sinch dietas de porgar blat.............................................................................. 1#

Més 3 dias a Miquel Estela Bou per peletjar y llevar y cremar el fraret del blat.............................................. #

Comments