Despeses d’enterrament

Bm-1744-7.6


 Jo Joseph Mayol fas fe com Mestre Jaume Mayol confesse haver rabut de Joana Barceló, Viuda de Bartomeu Banús, sis sous y sis diners, dich 6 sous 6 per lo valor de la caxa qui serví per lo enterro del dit quondam son marit. Fet vuy als 30 novembre de 1744, dich.......................................................................... 6 sous....................................................................................6.

Mes fas fe jo dit Joseph Mayol com Gaspar Llambies fosser confesse haver rabut de dita Viuda sinch sous, dich 5 sous per haver enterrat al chadaver del dit Banús quondam son marit. Fet vuy ut supra dich..............................................................5 sous.

         Als 6 desembre 1744 he rebut jo Antoni Vaquer Prevere y Vicari, de dita Barçeló, Viuda, quinsa sous, dich 15 sous y són per lo dret Parroquial y lloguer de atxes per lo enterro del dit Banús quondam son marit. Fet ut supra dich.........................................15 sous.
Comments