Declaració de testimonis de Manacor, fidels al Rei i a Ciutat (“recatxats”), arran de l’alçament dels pagesos

Bm-1451-7.3

               Jacme Johan de la vila de Menachor, testimoni citat, jurat e interroguat dir veritat la qual sàpia.

            E primerament fo interroguat si an aquest és stada feta neguna novitat per en Tord Ballester e altres de la sua seqüela aprés que són partits del setje de la Ciutat e son stats guiats per lo Egregi Comte de Prades e mossèn Johan de Marimon. E dix star en veritat que dimarts prop passat a vespre, stant aquest en casa sua li fonch dit per algunes dones que aquest se guardàs quar N’Anthoni Company de la seqüela e consòrcia del dit Ballester li menassava que li trencharia lo cap e li desdullaria una bóta de vi que aquest venia de menut. E deffet, aquest, hoydes les dites paraules, tantost tanchà la porta de la sua casa e anà per tanchar la porta del ort, e quant fo allà sentí remor e montà-se’n dalt en hun magraner per scoltar e veura que era. E deffet hoy que En Tord Ballester parlava ab d’altres qui ab ell eren com En Berthomeu Johan, frare de aquest no era en la parròquia e lo dit Tord Ballester dix-los: no’y és son jermà Jacme Johan, dient-ho de aquest, anem a casa sua e matem-lo. E respòs hu qui ha nom Johan Alaix qui era ab lo dit Ballester, dix-li que no’u fessen. E lo dit Tord Ballester dix-li que per lo cul de tal senyor, jurant de Déu, que si farien, anem-hi a casa sua. E aquest de continent veyent que fehien la via de casa sua devellà del dit magraner e anà a sa muller. E dix-li que si lo dit Tord Ballester tochava a la porta que digués que aquest no’y era. E de fet lo dit Tord Ballester vénch e tochà a les portes molt fort e la muller de aquest respòs qui era, e aquell Tord Ballester demanà si hi era aquest, e aquella respòs que no’y era, e lo dit Tord Ballester dix-li: digau a vostre marit que si demà dematí nos lo’y trobam, nos lo degollarem. E tal aquells anaren-se’n, e aquest era dalt una teulada a hon aquest se era mes e hoya les dites coses. E axí anant-se’n, aquest hoy que lo dit Tord Ballester dehia: anem, desafiem tots aquells qui són de mala part, dient-ho de aquells qui son faells al senyor Rey, que se’n vagen o matem-los. E deffet se’n anaren a casa d’En Thomeu Miquel, segons aquest ha hoyt dir que lo dit Ballester e Tord Nadal ab les spases tretes entraren en la casa de aquell, demanant a la mare de aquell hon eren sos fills, e aquella respòs dient-los que no’y eren, e aquells digueren-li que’ls digués que se’n anassen sinó que ells los degollarien. E per semblant ha hoyt dir que foren a la casa d’En Anthoni Fuster e li abateren les portes de la casa e per semblant anaren en altres cases de la dita vila. E aquest per por que no’l matassen se’n és vengut en la present Ciutat.

            Interroguat si és stat en la Ciutat ab los ciutadans e habitadors de aquella. E dix que no, que tota hora és stat en la dita parròquia de Menachor, emperò que stava amaguat perquè los dels insults e avolots no’l trobassen e no’l fesen anar ab ells e per ço com no’ls seguia li han beguda una bóta de vi e li’n comensaven a beure un altra.

              Interroguat qui pot saber en les dites coses. E dix a tots los de la dita vila de Manachor és nothori.

Comments