Crida per a arrendar la possessió del Rafalet

Bm-1667-7.5


            Totom y tota persona qui vulla y entenga arrendar per temps de un any contador des de el dia de St. Miquel primer vinent, que contaré a 29 del corrent en havant le possessió dita al Rafalet ab totas ses pertinentias de la heretat del Magh. Garau Pont en extio de provisio [ [al marge] ni dorso de peticio] presentada 7bre. Qualsevol sia lo conductor tindra obbligatió de deposar la ánue merce que offerira a la taula numulària a compte del curedor debaix firmat [superposat] y a sobra del dit Mgh Senor Jaume Canet del R.C. nolador(?) de la causa de graduatio de dita possetio ab tres iguals pagues: la primera, lo dia de Pasqua de Resurreccio; la segona lo dia de S. Juan Baptiste primer vinent y la ter<o>sera lo dia de St. Miquel de 7bre. a aquest subseguent y donar bons y suficiens fiances a contento de dit curedor.

            Item es pacte que tindra obbligatio dit conductor conrar dita possetio a us de bon conrador, so es, a tres sementes y tornar los gorets del modo los eurà trobats lo dia del lliurament y que per ninguna causa pusque tallar los abres, fer lleny[a], treure palle, ni fem<e>s, si no es per servey de aquella sots pena 16 ££ quiscuna vagada que contrafera y ha de pagar tots los gastos que per afectuar dit arrendament se causera. Per lo que diguei qui dir hi voldra que se ha de lliurar al mes donant sens falta dat en Mallorca sette 1667.

Rafel Calafat 

Comments