Contracte per a pintar el retaule de Sant Miquel (Sineu)

Bm-1492-7.4

               Die XV julii, anno a Nativitate Domini MCCCCLXXXX secundo.

            In Dei nomine amen. Capitulació feta entre mestre Johan Desí, pintor de la Ciutat de Mallorca, e lo honorable mossèn Anthon Torner, prevere administrador del bací de les ànimes del purgatori, entrevinents los jurats de la ville e parròquia de Sineu e los obrés de la conffraria de mossèn Sent Miquel prout sequitur:

            A) Et primo serà tingut lo dit mestre fer fer de fusta hun retaule en la capella en la sglésie de la Verge Maria de la ville de Sineu construïde, so és invocació del benaventurat mossèn Sent Miquel, de ample de <de> quetorze palms de cane e de lonch o altària de vint palms ab lo banqual obrat de fusta en la manera que per lo dit mossèn Anthoni Torner al dit mestre és stade dada mostra.

            Item és tingut lo dit mestre pintar en la taule del mig mossèn Sent Miquel en la manera que sta en la dita mostre. En les altres duas taules pinterà lo que sta pintat en le mostre.

            La primera de sobre dites figures ço és en lo mig on és le Pesió ferà le Visitatió ço és Sente Elisebet, Zequeries, Nostre Done e Josef; a le part dreta on sta pintat Porgatori, Senta Lucia; en le altre, Senta Bàrbara.

            B) Item pinterà en lo banqual los purgatoris segons stan pintats alt le mostra; als costats e en lo mig segons sta ja pintat fegint-hi le Piatat.

            Item és tengut pintar de or tot lo que en le mostra sta pintat de groch excepto les polseres.

            Item és tingut pintar mossèn Sent Miquel de broquat de atzur obrant tot lo retaule al oli, de or bo e fi.

            Item és tingut lo dit mestra donar lo dit retaule acabat desí les festes pròximes de Pasco e conpondre aquell en la capella.

            Al qual mestre ha promeses donar lo dit honorable mossèn Anthoni Torner en lo dit nom sexanta dues lliures deu sous; les quals en lo dit nom li promet donar ço és, de present, vint-e-sinch lliures les quals lo dit mestre li haye donar fermansa, més li done lo dit prevera quatre posts de poll les quals són en lo ostal de Sineu e lo restant a coneguda de ell dit prevera.

           Promatents les dites parts ço és lo dit Johan Desí e lo dit mossèn Anthoni Torner en lo dit nom attendre e complir les coses en los dits capítols contingudes sota obligació de lurs béns (...) de se persone (...).

            Testes: Jeorgius Gilaberd, Johan de Corella, Andreu Gil, parayre de la Ciutat de Mallorca, Jordi Genovard.  
Comments