Contracte per a la realització d’un retaule per a Sant Honorat

Bm-1506-7.4

             Capitollasió feta per fer lo retaulla de l’imatga de Nostra Dona de la [Ca]pella de Sent Honarat.

            E primerament fonch conclòs e hordonat per lo honorable mossèn Johan Boscha, prevera e rector de la villa d’Elguayda, e los honrats Enthoni Sart e Pera Pujoll e Jacme Robí e Guilem Sart, manor, jurats de la dita villa l’any present, e los honrats en Bernat Coyll e Miquel Reus, obrés de la dita hobra, de una part, e lo honrat en Pera Terechs, pintor, fonch concordat que dit mestre pintaria un rataula per lo imatga de dita capila, seguons una mostre, la qual nos ha liurada, per preu de L lliures, les quals li darian feta la dita obra, exseptat que fosen tinguts de donar lo dit r[at]aulla obrat de fust e de qui avant estigués a libertat dels dits jurats e obrés dar-li moneda fins aut (?) compliment la dita obra.

           Primo, que en dit rataulla ha y esser pintats los set guoigs de Nostra Dona, axí com en dita mostre està debuxat, en què los campés del dit rat[a]ula an esser tots de (...) (...) (...) e lo[s] boxells e totes les obres de taylla e tots los apòstollts e sants e santes vestits seguons la aperícia e ingeni confiam del dit bon mestre, collors or, exsur e totes fines e no sufestichades.

            Item, som de cordi que si dit mestre faent dita obra estava en nasitat de moneda de deu ducats que li haian esser donats.

            E més som de cordi que sia feta la dita obra a l’holi.

           Item més, és estat concordat que feta la dita obra ab tot son compliment que los dits jurats e obrés sian tinguts aquell pagar planament e marquentívoll e de assò li ajan fer obliguasió a larguo modo e per lo senblant lo dit mestre sia tingut de do<na>nar lo dit rataulla fet en la forma desús dit d’equí la primer vinent festa de Pascho a un any e de asò aja fer obliguasió larguo modo etc.

            Dimenga que comptam xviiii de abrill any MD y sis fonch fermat contracta, en juy de la cort del senyor bisbe en Randa, per los desús dits jurats e obrés obligant tots si tant en béns propis com encare los béns universals de la villa d’Elguayda en dar, peguar an al desús dit mestre les dites L lliures en la forma desús espresade, obliguant etc., ranunciat etc. e lo dit mestre per lo senblant lo dit mestre a promès donar la dita obra en la forma desús <desús> spresada d’equí de la primer vinent festa de Nostra Dona del mes de aguost a un any. E asò atèyer e complir, obligua, tots sos béns en la forma e obliguasions desús dites etc.

Comments