Contracte per a fer un respatle

Bm-1516-7.4

              Die sabbati XX mensis septembris, anno a Nativitate Domini MDXI.

            Noverint universi quod nos Anthonius de Verino, legum doctor, civis Maioricarum, parte ex una, et Bartholomeus Pol, ligni faber, parte ex altera.

            Primo és stat pactat e concordat entra les ditas parts que lo dit mestra Barthomeu Pol se obligua en fer y obrar hun respalle de reura de Flandes en lo studi gran nou del dit misser Verí, lo qual tendrà de larch de la porta de la finestra gran fins a la finestra petita e serà de la forma, faysó, modo, obras, entrellaments segons la mostra en tot y per tot que lo dit mestra Barthomeu ha dada y liurada al dit misser Verí e ab tota perfecció.

            Item és stat pactat y concordat que lo dit misser Verí dóna tot lo lenyam y clavó necessaris per dita obra al dit mestra Bartomeu.

            Item és pactat y concordat que en pagua y satisfacció de la dita obra lo dit misser Verí hage de paguar al dit mestra Bartomeu vint-y-duas liures de mans y hun parell de borseguins e les ditas vint-y-duas lliures se paguaran en la forma següent, ço és sis lliures per dita de taula acabada la dita obra y aquella posada y mesa y no abans e les setza lliures restants li hage de consignar sobra bons debitors e per exhigir aquellas lo dit misser Verí li hage a dar procurador franch de levade les altres despesas de la execució bestraurà lo dit mestra Barthomeu perquè ya les cobrarà dels debitors.

                 Item és stat pactat que hage a fer la dita obra lo més prest que pusca.

            Testes: venerabiles Jacobus Castanyer, presbiter, et Joannes Font, mercator Maioricarum, in quorum presencia ambo firmarunt. 

Comments