Contracte d’amitger

Bm-1888-7.4


Pla baix de cuyas condissions, pactes y reservas don a Miquel Monserat (sic) y Soler juntament los seus fills mascles el meu predio S[on] Burguera a mitjes, comensant dia 13 de agost de 1888 y equebant igual dia de 1892.

 

            Primer pacte: serà oblicasió de los amitgers conrar las terres a ús y costum de bon conrador.

            Segon pacte: serà oblicasió de dits amitjers pagar tots los perjudicis en el Sr., cas que n.i dóniguen.

          Tercer pacte: serà oblicasió de dits amitjers llaurar las duas taules de viña del sementer dels polls (?) que poch més o menos són vuit corterades y mitje de duas rayas (?) bones y rebedores.

          Cuart pacte: serà obligació de dits amitjers cavar cada añy las figueras de moro y de cristià, adins lo ermàs, com també esequearles.

            Quint pacte: no tendrà dret el primer añy de las amitjes lo amitjer surtir ni dejar el predio S. Burguera fins que agen concluit el determini de cuatre anys o no ser que el Sr. y lo amitjer se convengan.

           Sest pacte: el Sr. se reserva tots los abres, el corral de los teronjés, una figuera d.en Bardise, una figuera burdisot negre, tota la viña y olivar.

            Sèptim pacte: el Sr. done a lo amitjer totas las figueras de cristià y de moro menos las anteriorment espresades, reservant-se un quintà de figues secas de las millors y facultad per poder el Sr. y los seus (...) manjar del seu fruint y (...) per el seu consum.

            Octau pacte: el Sr. se reserve una porcella de 25 terses per Enedal y lo amitjer tendrà oblicació de entregar-le.i.

           Novè pacte: el Sr. se reserve la terra bone per fer viña y cas de no fer-la lo amitjer la tendrà a mitjas, és dir el cultiu de la que avuy no és viña.

           Desè pacte: el Sr. done la terra prima a lo amitjer duas parts per ell y una part per el Sr.. esto es, de los productos de grans y llegums y pastos, com també los pastos de las rotas.

           Onsè pacte: el Sr. se obliga a pagar a lo amitger la mitad de la terra eremade.

           Dotsè pacte: el Sr. se obliga a pagar o entregar a lo amitjer la tercera part de la lleva.

           Tretzè pacte: el Sr. done lo hort a lo amitjer a mitjes, com també los animals de ploma, menos los coloms.

          14 pacte: lo amitger tendrà las ovellas a mitjes esent de càrech del pajès posar con dich lloch igual de estim que el Sr. de las ovellas.

         15 pacte: el Sr. done a lo amitjer tots los porchs en se condició que el Sr. se reserva cade añy dos porchs grasos de 12 a[rroves] cade un y si pasa li pagarà lo ecsés. Los entregarà el dia que el Sr. determin, no sortin del tems oportú.

           16 pacte: el Sr. se reserva senra per fer bugade y lo amitjer tendrà facultad per emprar aygo per boure, fer bugades y cuinas de la sisterna de S. Burguera.

           17 pacte: lo amitjer podrà tallar llayams y lleña per el seu consum de dit lloc demenan permís e nel Sr. y li dirà a la part que los haje de tallar, y si respecte a los llañams en dit lloc no n.i a sufisients, lo ecsés va e càrech del pajès.

           18 pacte: tota la faine (sic) de las amitjes va a costes del pajès menos la terre eremade (cremade?) que està espresat.

           19 pacte: el Sr. se reserva que lo amitjer ha de pujar y entrar a la sala del Sr. los grans que li correspondran.

           20 pacte: lo amitjer tendrà obligació de traginar a las casas de S. Burguera tots los garbons de la viña que llaurarà y podrà manjar raims, no fent abús, de la viña que el Sr. li señelerà.

           21 pacte: lo amitjer té obligació de traginar eb el seu carro y parey raims del Sr. a los cups de S. Burguera, esto es, los dias que dureran las mesas, mantenguent el Sr. parey y parey o en recompense 20 ... diàrias lo que el Sr. determinerà.

          22 pacte: el Sr. se reserva totas las rotas y lo amitjer tendrà obligació eb el seu carro y perey gratis de ajudar e nel Sr. a garbatjar-las.

           23 pacte: lo amitjer no podrà donar rotas del terreno que conrrerà, com és el sementer de ne Grau (Gran?), que se dividirà en dos, la rota d’en Punta el trosal (?) el sementer de derera las casas de S. Burguera, la tanca de davant las casas de S. Burguera y los farretjes (?). El terreno de devant las casas de S. Burguera ahont ey a emetlés, no podrà sembrar-lo, menos el torrentó que és terre bone, que lo sembrarà.

           24 és pacte el Sr. se reserva poder cavar los abres cade añy las vegades que tendrà a bé tant si el terreno és sembrat com si no ev és.

           25 és pacte el Sr. done a lo amitjer cade añy 30 qq. (quintars) de garroves y una cupade de molla de las més grans y a més imposa la obligació al pajès que el tems que las garroves cauran a los garrovés, tenir cuidado a las ovellas y demés animals que no las se manjan.

           26 és pacte que lo amitjer tendrà un especial cuidado a los animals no espeñan ningun abre en el Sr., pues si és per el seu abandono que en destruescan alguns, lo amitjer tendrà obligació de satisfer el seu dañ o perjudici en el Sr.

           27 és pacte que si el Sr. nececita una vegada o altre el carro parey y parayé del pajès té obligació de servir-lo.

           28 és pacte que el Sr. donarà cade añy en el pajès un barril de vi de cabude de un sis curtins.

           29 pacte: serà obligació de dit amitjer no poder treure fems ni palla de dit lloch ni poder cultivar terre fore del lloch a no ser la seva propi.

           30 pacte el Sr se reserva duas carretades[1] de fems de ovella y una de porch gras.

           31 pacte el Sr done facultad en el pajès de fer y sembrar cade añy a dins la viña faves a la part que determinerà y el terreno que trobarà convenient esent de càrech del pajès posar-i fems, cuyas faves seran a mitjes.

           32 pacte: que faltant el pagès a cualsevol pacte de los anteriorment espresats o el respecte en el Sr., pugue inmediatament despedir-lo y treure’l de dit predio S. Burguera, com també si lo robe algune cose se més patita.

          33 pacte: si acàs se necesita palla, el Sr. en pagarà la mitad en el pajès en se condició que el bastià del Sr. en (... del monte major y la que li correspondrà de las rotas se quederà en dit lloch per disfrute de un y altre.

        34 és pacte que lo amitjer no podrà impedir el Sr. de fer las millores que tendrà a bé en dit <dins> lloch sensa (...) de gratificació.

         35 és pacte que la faine de lo hort va a càrech del pajès y farà una parada de hortoliza per el Sr. y una per ell o las que vulgue contant que face hortoliza.

           36 és pacte que el Sr. y lo amitjer puguen manjar llegum tenra.[1] Corregim carrelades del text.

Comments