Consueta del Juí

Bm-1500*-6

             Comensa Jesucrist, cantant an to de «Veni, Creator Spiritus»:

 

              JESUCRIST

Ministres meus, oyu a my:

per mon pare és determinat

cert ab tota la Trinitat

an el món se done ja fi.

Resurrectió general

sie feta molt prestament,

ab què vege tothon vivent

lo juy de Déu ésser ygual.

Mes veig lo món tant descuydat

del que toque a se salut,

voldria no rest desabut

l’ome, puis tant ca m’a costat.

Per ell ma sanch jo he donat,

per ell só jo volgut morir,

en creu greu pene soferir,

treballs sens par jo he pessat.

Donau-li, dons, ja los señals

d’esta rigor té de venir,

tals que no puguen presumir

en lo món ésser jus igual.

Sien tants <tants> clars y evidents

que no·s puguen dissimular;

no tingan sols que scusar

los ignorants ni los prudents.

Lo Sol los dereu tenebrós,

la Luna en sanch convertireu,

stels per l’ayre lansareu,

no·ls do lo cel algun claror.

 

            Are, fen son acatament, SANT MIGUEL diu a to «Vexi[lla]»:

 

Señor beneyt, font de bondat,

cumplirem vostre manament.

Ferem, Señor, de continent

lo que per vós stà manat.

 

  CUSTODI PRIMER, al mateix to.

Tocau-los, Señor, en lo cor,

factures són de vostres mans.

 

              CUSTODI SEGON

Los quals vos costen tants d. efanys,

no·s perde un tant gran tresor.

 

            Are faran fosque la iglesi tant com poran, y diu la Supèrbia en [to] de «Alme laudes»:

 

              [SUPÈRBIA]

És se vist may en lo món tal?

 

              ENVEGE

És se vist may tenps tant mudat?

 

              GOLA

Per cert, ne estich molt spantat!

 

              IRA

Què serà de nós en tal mal!

 

            Are diu lo SALVAT PRIMER a to de «Malalt»:

 

Lo[s] señals a mi·m par que són

del gran judici general.

 

              SALVAT SEGON

Los quals promès Déu eternal

avie de donar el món.

 

              SALVAT TERCER

Y, per lo tant, Déu, mon Señor,

sforç deman a te bondat.

 

              SALVAT PRIMER

Que puga jo deixar peccat

sols vull a vós, mon Creador.

 

              SALVAT SEGON

De les offenses contra vós

me pese, Señor, molt greument.

 

              SALVAT TERCER

Oh Señor, Déu omnipotent,

no mireu ja nostres errors.

 

            Are diu la LUXÚRIA «Alme»:

 

Señors, spay en los treballs

a mi bé·m semble que·s deu dar!

 

              AVARÍCIA

Possible serà el temps de mudar,

no tenen sempre durar mals.

 

              PEREZA

Jo crech que tots teniu sabut

lo que·n Egipte es va seguir.

 

              SUPÈRBIA

Y quan Christo volgué morir.

 

              ENVEGE

Nos dons molt nou lo sdevengut.

 

            Are diuen los salvats a conçert:

 

              SALVATS

No·ns semble gens lo qu’eu parlat.

Ab lo que és en nostres mans,

girau-vos a Déu, mos germans,

guardau no resteu enganats.

 

              GOLA

Massa cuydado en un poch

del que no aveu de pagar.

 

              IRA

Cascú per si conte aurà dar,

cascú a s’olla fase foch.

              (…)

Comments