Comptes de diversos treballs

Bm-1826-1857-7.6


Compta y gasto de la casa. Dia 12 janer de 1826

 

            Pro per molrra 30 qu de Blat y xexa a 5ll.1a qu

            id per cendra 2qu, de xexa

            id per duas lliuras de pedra dols a 5ll. la lliura

            id per metar los tocinos del añy 1825, y 26

            id per el dret de portas de los tocinos de Escorque

            id per menar los tocinos, y ayudar a pesarlos i per una barcella de sal molta

            (etc.)

 

Compta de la fayna he feta Mestre Bernat Cabrer per compta de Sr. Don Joseph Deoms dia 15 abril 1827

 

            pmo. 6 jornals de picapedrer a 11s......................3ll.6s.

            ms. 14 de menobre a 7s.................................. 4ll.8s.

            ms. 10 quarteres guix a 7s............................... 3ll.10s.

            ms. une canal................................................ll.4s.

            ms. xefresch.................................................ll.6s8

            ms. per altres faynas de dia 10 mars

            pmo. 3 jornals y 1/2 de picapedrer a 11s.................ll.8s6

            ms. 3 y 1/2 de menobre a 7s............................. 1ll.4s.6

            ms. 2 quarteres guix a 7s...................................ll.4s.

            ms. un mitja..................................................ll.2s.

            ms. 2 motlos de fogo........................................ll.1s.4

            ms. xafresch..................................................ll.2s4

                                                                                                   ---------

                                                                                       Suma 16ll.7s4

            Pagat vuy al 15 abril 1827

 

Nota de la feyne que ha feta Mestre Lluis Umbert á compte de Don Vicens Gual.

 

                Primo per un perey de sabates per D. Vicens.............1ll.10s.

            ms. per unas remuntas de botes de dit señor.............2ll.14s.

            ms. per un parey de sabates per el criat Arnau...........1ll.10s.

            ms. per un parey per el sen Tomeu........................1ll.10s.

            ms. per cuatre pereys de sebetons.........................1ll.16s.

            ms. per dos pereys de sebetons................................18s.

            ms. per cinc mitges soles y un tacó.......................1ll..1s.

            per dos pereys de mitges soles á botes del Sr................ 6s.

                                                                                                  -----------

                                                                                        Son    11ll.19s.

            Palma y 20 Maix de 1829

                        Lluis Umbert

(...)

 

Conte de la feyna de ferrer que he feta per Dn. Fausto Gual

 

            Primo: 24 xarneras. valen.............................................3ll.

            Mes sis vergues per dos portas. valen...............................7ll.4

            Mes: 12 gafas y 24 claus ganxos. valen.............................1ll.4

            Mes: 8 corretges y 8 galfons per las porsianas......................2ll 6

            Mes: dos vergas per porcianas........................................2ll.8

            Mes: 21 dotsena de grampons per clavar la farramenta............1ll. 1 6       

                                                                                                                ----------

                                                                                                     Suma    18ll. 3 6

            Binisalem 19 de Agost de 1857

            Rafel Alorda

Comments