Compte de la feina de Mestre Joan Estelrich

Bm-1799a-7.6


            Compta da la faina ha feta Mestra Juan Estelrich Farrer par mi Saño Don Guiem Torela Dia 16 Janer de 1799

 

            Primo fer un clau nou de roda.                                                                              2    6

            Dia 28 Janer fer una llanda nova pesa 8ll y mitga a rao da 5 sous la lliur            2ll.   2    6

            Mes 4 claus nous y 5 adobats                                                                              1    8

            Mes adobar un pañy dal tarat da Canat.                                                               10

            Dia 29 Janer fer un perny nou an guias y galat da la Calesa                                   10

            Mes saldar unas dens da clau dal rabost.                                                              2

            Mes fer 4 genxos y 4 armelas par guarda mirais                                                     2

            Mes fer una cama da brila nova y adobar sa brila da mula.                                       9

            Mes afagir fero a un arcat y saldar lo dal cotxo                                                      10

            Dia 6 Fabre fer una llanda nova pesa 7ll i mitga a rao da 5 sous la lliura             1ll.  17  6

            Mes 4 claus nous y 2 adobats                                                                              10  8

            Mes saldar un perñy y fer guias                                                                             1    6

                                                                                                                                --------------

                                                                                                                                7ll  19   4

            Mes adobar una brila y fer una cama nova da dita brila y duas baulas                        9

            Mes fer unas dens da una clau da fora                                                                    3

            Dia 22 Fabre fer unas balañas novas da sa sañora                                                   4

            Dia 4 Mars fer un pany y clau da lloba par Bornata                                             2ll   2

            Mes fer una varga par dita porta an barmelas y tot son ormatx                                   3

            Mes adobar una aspasa.                                                                                        6

            Dia 22 Mars adobar un pañy y fer dens novas                                                           3

            Mes fer una clau nova da sa cria das canaris                                                            3

            Mes fer 2 claus nous da cotxo                                                                                 5

            Dia 6 Maix fer una varga nova par una frinestra da Bornata an barmelas

            y baula                                                                                                            3ll   8

            Mes fer 6 frontisas grosas a rao da 10 sous                                                        3ll

            Mes fer 8 frontisas mes patitas a rao da 8 sous                                                   3ll   4

            Mes fer 4 pañats da cop                                                                                    1ll   4

            Dia 8 Maix fer 14 claus nous da sa calesa                                                          1ll  15

            Mes fer un perñy nou an guias                                                                             8

            Mes fer guias a 3 perñys y adobar duas planxas dal rodat.                                         4

                                                                                                                                    ----------

                                                                                                                                   7ll  19   4

            Mes fer una baldufella da rolo y un farlo                                                                     3

            Dia 20 Maix fer una clau nova da un astudi                                                                 4

            Dia 24 Maix fer 10 claus nous y duas baldufellas dal carro                                   1ll   10

            Mes fer un perñy nou an guias y galat da darera.                                                       15

            Mes 8 claus adobats                                                                                                2   8

            Mes fer una baldufella nova da murtarat y un perñy da cap da fuel nou                          6    6

            Dia 1 Juñy fer una varga nova par una frinestra an barmelas y baula

            Par Bornata                                                                                                       3ll   18

            Mes 6 frontisas grosas a rao da 10 sous                                                              3ll

            Mes 8 frontisas a rao da 8 sous                                                                           3ll     4

            Mes fer 4 pañats da cop.                                                                                     1ll    4

            Dia 3 Juñy gornir una cuba da sercols veis 12

            Dia 10 Juñy fer un brasat dal pascante nou pesa 5ll a rao da 7 sous la lliura            1ll     15

            Dia 15 Juñy fer una llanda nova pesa 9ll a rao da 5ll la lliura                                    2ll     5

            Mes adobar una llanda y alargarla                                                                                 4

            Mes fer 14 claus nous y 22 adobats                                                                2ll     2    4

                                                                                                                                  -------------

                                                                                                                                   49ll.  12   10

            Mes fer una araña nova dal carro                                                                            16

            Mes adobar 3 arañas y fer langata nova.                                                                 6

            Mes fer 8 claus da araña                                                                                         4

            Mes fer 31 claus da dos[1] docbes cada un par sas bandas                                         15   6

            Mes fer guias a un perñy                                                                                        1     6

            Dia 4 Juriol fer 4 claus nous y una baldufella                                                         12   6

            Mes 8 claus adobats.                                                                                              2    8

            Mes 12 claus da 2 docbes                                                                                       4

            Mes fer 6 frontisas par una frinestra portal par Bornata a rao da

            10 sous cada una                                                                                          3ll

            Mes fer 8 frontisas mes patitas a rao de 8 sous                                             3ll     4

            Mes fer 4 pañats de cop                                                                                1ll     4

            Mes fer una varga da dita frinestra                                                                3ll     18

            Mes 108 claus barcarols par clauar la faramenta                                                     15

            Mes 24 claus docbes                                                                                               5

            Mes 16 tatxas llergas                                                                                              1    4

            Mes fer 6 frontisas grosas par una frinestra.                                                 3ll

            Mes 8 frontisas mes patitas                                                                            3ll    4

            Mes fer 4 panys da cop                                                                                  1ll    4

            Mes una varga da dita frinestra                                                                       3ll    18

            Mes 108 claus barcarols                                                                                         15

            Mes 24 claus docbes y 16 tatxas llergas                                                                  6      4

                                                                                                                                  ----------------

                                                                                                                                    77ll   9      8

            Mes fer una clau nova a un pany da foraiat da Canat y adobar sas armelas              8

            Mes fer una planxa  da couera da sella y posar dos ratblons a un cabrastel.             7

            Dia 22 Juriol saldar 2 perñys y fer guias                                                                 5

            Mes adobar un pañy da un caxo da Canat                                                               3

            Dia 27 Juriol fer 6 feros da una carbonera par una frinestra pesan 17 ll a rao

            da 4 sous la lliura                                                                                         3ll      8

            Dia 3 Agost fer duas frontisas par sa Carbonera                                                    16

            Mes fer un pany da cop par dita                                                                             6

            Mes fer un bocado nou da brila da mula                                                                 12

            Mes fer una faramenta da llit da fora                                                             1ll      2

            Mes fer 6 frontisas grosas par una frinestra portal grosas a rao da 12 sous

            cada una                                                                                                       3ll     12

            Mes 8 mes patitas a rao da 9 sous                                                                 3ll      12

            Mes 4 pañats da cop                                                                                     1ll      4

            Mes una varga an barmelas y baula                                                               3ll      18

            Mes 108 claus barcarols par clauar la faramenta.                                                    15

            Mes 24 claus docbes                                                                                               5

            Mes 16 tatxas llergas                                                                                              1      4

                                                                                                                                 -----------------

                                                                                                                                 98ll      14

(...)[1] Corregim nos.

Comments