Carta manuscrita

Bm -1681- 4

 

Sr. Joan le de v[ossa] m[ercè] vagt rebre y tenc vist la mersè que v[ossa] m[ercè] me a feta de ajustar la matèria en lo Sr. conta de Ayamans y mon para li estima al traball que bé és sert que no avia dificultat. Dirà a la señora Anna que jo li besa las mans, y ne Biatriu y en Salvador y en Jeroniat, que jo li fas fer cavallets y casadors y canets y boals, que en aser cuyts que jo ja als enviaré na Margalida, que jo li coman molt, y si v[osses] m[ercè]s volan cosa, no y a sinó menar-mà en cosas de son gust. Tots tenim salut gratias a Déu, no de tan de escriura que sapiam novas de v[osses] m[ercè]s. Si en Toni vol venir estar uns quans dias así en nosaltros, fins que anem a Ciutat, sens serimònias, d’esta sa casa.


A 13 agost 1681

            Jaume Ballester de Oleza

 

Senyor Joan de Barard

 

Comments