Carta de Mossèn Just Pastor Pinya a son pare

Bm-1718-4


 Mon Para: voldria que la present vos trobàs a vós, ma mara y tots los de casa ab perfecta salut. Yo la estich gosant, a Déu gràcias, per lo que sia del vòstron gust manar-me. En la present vos don havís com als 2 del present lo embaixador de España, el Sr. Cardinal Aquaviva, per orde de Su Mayestat el Sr. Phelip Quint, que Déu gde., que tots los españols sortíssan de Roma. Y el pregó fonch ab grandíssimas penas a tots los que no sortirían, las quals penas són las sigüens: que los que no sortiràn sían declarats traydors an el Rey; sos béns confiscats; que may més púgan tornar a España, y confiscatió de béns a tots sos parents fins al quart grau. Y desde el pregó fins al dia present són sortits més de 6.000 pretendents españols, entre catalans, mallorquins y castellans. Y yo tinch determinat de anar a Montefiascone per tota esta semana, advertint-vos que vui es dimars, y no per axò dexareu de escríurer per la posta de Gènova y per la posta de España quant vos aparexarà, que Montefiascone és una ciutat de 15 lleguas lluni de Roma, a ont moltíssims españols són anats, per ser una siutat de molts bons ayres y los viures molt barato, que ya he dexat comenat a un jenra de la mia patrona, que totas las cartas que vós me anviarau, que las anviï a Montefiascone, y tan farà sens dubte, per què és home de bé y desitja servir-ma, y yo esper ab lo favor de Déu que las cosas se ajustaran molt prest, segons lo que la gent diu y molts subjectes de conseqüència, advertint-vos que tots los qui són sortits de Roma han dexada tota la roba en Roma y són anats a llocs molt prop de Roma, per las grans esperansas que tenan de tornar prest en Roma. Yyo també dex tota la mia roba en casa de la mia patrona, y sols men portaré dos o tres camisas y un vestit, per no portar embarassos al fer lo que los altres han fet, y axí donar-vos bon ànimo, y no desconfiau de ninguna manera, que esto es cosa que no pot durar per havís.

 Mon para, llargament vos tinch escrit per la posta de España sobre las mias desgràcias. En la present no tinch novetat ninguna de què avisar-vos, y axí em referesch a lo matex, per què fins sia vinguda la carta del Sr. Bisbe no estirà despatxat. Moltas cosas..., ab esta, y perquè no tinch temps, per quant estich de viatge, la semmana qui ve vos havisaré molt llargament per dita posta de España. Mes vos don havís, que, si acàs haveu pagat la lletra a lo Sr. Antoni Mojer, li damanareu los diners en virtud de este recibo que va inclús en esta..., y que yo en tinch un altre, que quant sabré que hareu rebut al present, vos enviaré lo altre. Mes vos don havís com el germà Christòfol partí de Gènova, amb el matex vaxell ab que ay ba anar al dilluns de las festas de pentecostes, per havís. Esto és quant se me offerex dir-vos a la present, y de ma part dareu moltas recomendacions a ma mara y tots mos jermans y jermanas, no olvidant-vos a vós, cuya vida gde. Déu molts anys com desitjo y he menester, y tant prest com en Christòfol serà arribat a Mallorca men dareu havís, tant prest com sarà possible p. no estar ab cuydado.

Vòstron fill

Just Pastor Piña Pre. 

Comments