Carta de Mn. Andreu Pont a Mn. Antoni M. Alcover

Bm-1907c-4


             Estimadissim amich:

             Tot d’una que reb carta teva fas lo que me dius, pero me torb ab escriure perque no te pots figurá quin fandango es aquest de se nostra Redacció. No importa que costi molt, si arriba á ser apreciat. En cuant á mi personalment poch m’importa qu’hem fassin ó no justicia, lo qu’interessa es que arribi á n’es poble; lo cual no vendrá á n’es cas, si es clero es el primer en posar-li emperons. Ahi hem contaren que aquell pobre homo, cego y sort, de Sant Nicolau, entable discusions públiques contra la Gaceta, y aixi n’hi molts altres. Tot acte y tota paraula d’un sacerdot té gran influencia per edificar, pero sobre tot per destruir.

            S’administració pareix un carro de roda plena; encare es s’hora que no ha pogut conseguir que la Gaceta sia pregonada pes carrer, ni á n’es carril, ni á n’es vapor. Cada dia arriben proves de mal servici á n’es pobles y des repartidors de Ciutat.

             Estam á dia 22 y encara esta enrrera se cobransa des mes pasat, y es accionistes han de venir á demanar per favor que los cobrin es primer plás.

            Ab aixó no sabem si porem continuar ab so servici telegrafich que tenim, perque s’administrador, poruch per instint, creu que no tendrem doblers per acabá s’any.

            Es cas es que si tenim que rebaixar es vol pres, anirem mes avall qu’es altres, que se remunten cada dia més per fer la competenci; y tu be comprens que aixó no ha de ser.

            Se cuestió es que si se fan es contes es primé mes, cuant s’han fet tots es gastos extraordinaris d’instalació y cuant no s’ha cobrat cap centim es clar que pareix una derrota, peró aixó no es sabre res d’administració.

             En Font es molt bon homo, pero no serveix més que per dir hey ha tant, tant pot sortir; pero no per calcular com porem fe entrar lo que necesitam. Es fonament practich d’un diari es s’administració.

              Fins un altre

 

                                                                                                                                                         Andreu Pont

 

Comments